Rengjøringsmidler til næringsmiddelindustri

Rengjøringsmidler til næringsmiddelindustri
Det er utarbeidet forslag til revisjon av miljøkrav for svanemerking av rengjøringsmidler til næringsmiddelindustri. Høringsfrist er 22. august 2016.
Tekst

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Miljömärkning Sverige AB. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over høringsinstansene.

De viktigste endringene som foreslås i forhold til versjon 1 er:

  • Oppdatert produktgruppedefinisjon for å tydeliggjøre hvilke produkttyper som omfattes av kriteriene. 
  • Oppdatert definisjon av inngående stoffer.
  • Strengere krav til miljøfarlige stoffer (O4), fosfor (O7) og degraderbarhet (O10).
  • Innføring av grenseverdier for CDV (kritisk fortynningsvolum O11).
  • Utvidelse av listen over forbudte stoffer med blant annet hormonforstyrrende stoffer, PBT- og vPvB-stoffer, EDTA og DTPA (O8).
  • Oppdatert effektivitets-/brukstest med krav om fem istedenfor tre brukertester, samt krav om at minst 80% av brukerne skal vurdere produktet som like bra eller bedre enn produktet som de bruker vanligvis (O12).
  • Oppdaterte krav til klassifiseringer (O2-O3).

Et regneark for beregning av miljøfarlige stoffer (O4), fosfor (O7), degraderbarhet (O10) og CDV (O11) finnes på nettsiden i høringsperioden. Produkter som inneholder mikroorganismer er ekskuldert i forslaget til produktgruppedefinisjon, men vi tar gjerne imot kommentarer på det.

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge er Thor Hirsch, og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 22. august 2016 via svarskjema nedenfor, per post eller epost til .

En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Last ned dokumentene

Kriterieforslag, nordisk språk

Kriteriedokument, engelsk tekst

Bakgrunnsdokument, nordisk språk

Bakgrunnsdokument, engelsk tekst

Regneark CDV (excel-fil)

Høringsbrev

Send inn høringsuttalelse