Ansvarlig forbruk og produksjon

Ansvarlig forbruk og produksjon
Svanemerket arbeider for at produksjon og forbruk skal belaste miljøet mindre. Det sikrer både bærekraftig produksjon og kontroll tilbake i leverandørkjeden – og gjør at sluttbrukeren får bærekraftige produkter.
Tekst

Svanemerkede produkter lages over hele verden. Uansett hvor de produseres, stiller Svanemerket strenge miljøkrav som går lengre enn lovgivningen. Slik bidrar vi til å spre mer miljøvennlige produksjonsmåter – også til utviklingsland.

Mål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon har flere delmål. Slik bidrar Svanemerket:

 

Delmål 12.2 Oppnå en bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser

Vi bidrar til bærekraftig ressursbruk ved å stille krav til økt bruk av fornybare råvarer, og effektiv utnyttelse av råvarer, energi og vann i produksjonen av svanemerkede produkter.

Delmål 12.3 Redusere matsvinn blant forbrukere, i butikker og i alle ledd av produksjons- og forsyningskjeden
Alle svanemerkede dagligvarebutikker måler matsvinnet. Vi belønner både svanemerkede butikker, hoteller, restauranter og kantiner hvis de innfører tiltak for å kaste mindre mat.

Delmål 12.4 Forvalte kjemikalier og avfall på en miljøvennlig måte og redusere utslipp til luft, vann og jord
Svanemerkets strenge kjemikaliekrav sikrer at kjemikalier i alle ledd i livssyklusen håndteres slik at de ikke skader miljøet.

Svanemerket er dermed et godt virkemiddel for å fase ut miljø- og helsefarlige stoffer i produkter og produksjonsprosesser. Slik er Svanemerket med på å hindre at både de som bruker, og de som lager produktene, utsettes for skadelige kjemikalier – og at luft, vann og jord forurenses.

Delmål 12.5 Redusere avfallsmengden gjennom forebygging, reduksjon, gjenvinning og ombruk
Svanemerket arbeider for at det skal bli mindre avfall, blant annet ved å fremme gjenbruk av materialer og å stille strenge kjemikaliekrav som gjør at materialene kan resirkuleres.

Samtidig skal svanemerkede produkter være enkle å ta fra hverandre, så ulike materialer kan brukes om igjen. På samme måte sikrer strenge kvalitetskrav at produktet fungerer som ønsket og har lang levetid.

Delmål 12.6 Stimulere virksomheter til å innføre bærekraftige arbeidsmetoder og integrere informasjon om bærekraft i sine rapporteringsrutiner
Svanemerket er en tredjepartssertifisering som har absolutte og åpent tilgjengelige krav. Dermed blir det enklere for virksomheter å dokumentere arbeidet med bærekraft.

Kravene til svanemerkede investeringsfond stimulerer både fondene og virksomhetene de investerer i, til å rapportere på bærekraft.

Hoteller, restauranter og dagligvarebutikker skal også rapportere framgangen i bærekraftarbeidet.

Delmål 12.7 Fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser
Svanemerket er et godt verktøy for å sikre bærekraftige, offentlige anskaffelser. EUs anskaffelsesdirektiv har gjort at offentlige innkjøpere kan stille krav om miljømerker, noe som gjør at de mer effektivt kan utarbeide og gå gjennom anbudsmateriale.

Svanemerket gjør det enkelt for innkjøpere og forbrukere å gjøre bærekraftige valg.

Delmål 12.8 Sikre at mennesker i hele verden har relevant informasjon om og er seg bevisst en bærekraftig utvikling og livsstil
Svanemerkets visjon er å være en nordisk ledestjerne for en bærekraftig livsstil. Både kommunikasjonen til de sertifiserte virksomhetene og Svanemerket selv bidrar til dette.