Miljøkrav ved bygging av formålsbygg som skole, barnehage, og omsorgsboliger

Byggeprosjekter forbruker store mengder energi, materialer, kjemikalier og andre ressurser hvert år. Ved å etterspørre bygg sertifisert med type 1 miljømerker som Svanemerket bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål og til sirkulær økonomi.

Her finner du:

 • Forslag til miljøkrav ved anskaffelse
 • Svanemerkets miljøkrav
 • Oversikt over miljømerkede bygg
 • Hvilke typer bygg kan bli miljømerket
 • Andre merkeordninger

Forslag til miljøkrav ved anskaffelse

Kravforslaget er basert på erfaringer med bygging av skoler og barnehager. Se oversikt over svanemerkede formålsbygg lenger ned.

Vi foreslår at oppdragsgiver kombinerer kravspesifikasjon og kontraktskrav. Det kan være tilstrekkelig med et kontraktskrav, men en kravspesifikasjon sikrer at tilbydere allerede før de tildeles oppdraget, må beskrive hvordan denne skal komme i mål med svanemerking av ferdig bygg til åpning. Slike prosesser går over såpass lang tid at det vil være nyttig for oppdragsgiver at valgt entreprenør demonstrerer at de kan dokumentere miljøkravene.

Forskriften åpner for at tilbyder som ikke rekker å komme i mål med miljømerking innen avtalt tid, skal kunne levere alternativ dokumentasjon, når forsinkelsen ikke er tilbyders skyld. Bruken av kombinasjonen av kravspesifikasjon og kontraktskrav, skal sikre at man unngår dette alternativet.

Det er leverandøren som bærer risikoen for at bygningens ytelser oppfyller merkekravene, og blir sertifisert. Det kan være nyttig å stille krav om at søknaden skal være innsendt innen en kort frist etter kontraktsigneringen og legge inn dagbøter ved forsinket sertifisering.

Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjon

Entreprenøren forplikter seg til å bygge i overenstemmelse med kravene som ligger til grunn for Svanemerking av formålsbygg. De aktuelle kravene er listet i kravdokument: «Svanemerking av Småhus, leilighetsbygg, barnehager og skoler. Versjon 3.13 • 9. mars 2016 – 31. desember 2022.

Følgende krav er de prosessuelle:

 • Kapittel 2.2, 5, 6 og 7.

I tillegg skal entreprenøren benytte materialer og løsninger som sikrer at krav til energiforbruk, dagslys, ventilasjon, miljø- og helsefarlige stoffer samt fuktforebyggende arbeid, oppfylles i det ferdige bygget. Disse kravene er listet i følgende kapittel:

 • 2.1 Energi og klima
 • 3 Innemiljø
 • 4 Kjemiske produkter, byggprodukter, byggevarer og materialer.

Entreprenøren forplikter seg til å bygge slik at poengkravet i kapittel 8 oppfylles. Dette betyr for barnehage/skolebygg og tilsvarende bygg at prosjektet skal oppnå minst 15 av 39 mulige poeng.

Vellykket kopiéring!

Dokumentasjonskrav for kravspesifikasjon

Dokumentasjonskrav

Entreprenør skal beskrive hvordan de planlegger å oppfylle og dokumentere kravene.

Vellykket kopiéring!

Kontraktskrav

Kontraktskrav

Entreprenør skal søke om Svanemerket, eller tilsvarende merke, og levere et bygg til oppdragsgiver som er, eller blir, Svanemerket innen overlevering.

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor. 

Entreprenøren forplikter seg til å søke om merket innen (dato). Dersom bygget ikke er merket innen åpning, vil det gis dagbøter på for 0,X % av kontraktsverdien for en periode på Y dager.

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Et svanemerket bygg:

 • Er godt isolert og trenger lite energi
 • Bidrar til å redusere den globale klima- og miljøbelastningen
 • Gir et godt inneklima med miljødokumenterte materialer og god ventilasjon
 • Sikrer oppdragsgiver en seriøs leverandør

Miljømerkede bygg

Hvilke typer bygg kan Svanemerkes?

 • Barnehage- skole- og undervisningsbygg.
 • Tilbygg til eksisterende bygninger. Under forutsetning av at tilbygget er en bolig, barnehage, førskole eller skole. Og det vil bare være tilbygget som tildeles merkingen.
 • Eldreboliger og andre serviceboliger kan Svanemerkes dersom de er klassifisert/definert som boliger i henhold til landets byggeforskrifter og av den kommunen de skal oppføres i. Det samme gjelder boliger for personer med fysiske eller psykiske funksjonshemminger.
 • Midlertidige boliger, barnehager og skoler som er oppført for å brukes en begrenset tid. Også kalt moduler, paviljonger eller annekser.

Andre merkeordninger

Det finnes ingen tilsvarende merkeordninger innenfor dette området nå.

Miljømerking i Norge frasier seg juridisk og økonomisk ansvar for eventuelle klagesaker som følger som resultat av bruk av veiledningen i dette verktøyet.

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Trude Ertresvåg

leder profesjonelle anskaffelser

+47 90 80 58 39te@svanemerket.no