Svanemerkets krav til produkter for tog-, båt-, og bilpleie

Svanemerkede bil-, båt- og togpleieprodukter oppfyller strenge krav til råvarer, kjemikalier og emballasje for å bidra til minst mulig miljøbelastning.

Kjemikaliene som brukes i svanemerkede pleieprodukter til bil, båt og tog skal oppfylle krav til:

  • Miljøegenskaper (økotoksisitet og biologisk nedbrytbarhet)
  • Helse-egenskaper, f.eks. ingen bruk av CMR-kjemikalier. Det betyr stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende, som mutagene (at de kan endre DNAet i cellene våre) eller som skadelige for evnen til å få barn. Kjemikalier som er på lista over særlig bekymringsfulle stoffer («Substances of very high concern», SVHC) kan heller ikke brukes i et svanemerket produkt. Det samme gjelder alle hormonforstyrrende stoffer.

I tillegg omfatter kravene:

  • Effektivitetstester
  • Begrensning av innhold av flyktige organiske forbindelser som kan bidra til dannelse av marknær ozon
  • Emballasjens design skal kunne gjenvinnes
  • Økt bruk av bærekraftige fornybare råvarer

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

Fra 01.01.2024 indeksjusteres avgiftene. Tabellen under vil oppdateres i henhold til indeksjustert prisliste før 01.01.2024.

SøknadsavgifterPris eks. mva*
Ny søknad**
3 114 EUR
Minimum 778 EUR pr resept
Kontrollbesøk i NordenInkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 519 EUR
Kontrollbesøk i Europa
1 557 EUR
1 038 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
2 595 EUR
1 038 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer

389 EUR
778 EUR
1 557 EUR
Minimum 778 EUR pr nye resept
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 557 EUR
Minimum 389 EUR pr resept
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 114 EUR
Minimum 778 EUR pr resept
Overføring av lisensen til et annet foretak389 EUR
Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
For salg i Norden


0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 076 EUR
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR utenfor Norden)
2 076 EUR


* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.