Høring: Forslag til reviderte miljøkrav til drivstoff

Miljøkravene for svanemerket drivstoff og andre flytende eller gassformige brensler er nå ute på offentlig høring. Høringsfristen er 9. september.

Svanemerket har nå revidert kravene til drivstoff og andre flytende eller gassformige brensler. Du kan si din mening innen 9. september.

De foreslåtte kravene skal gjelde for flytende og gassformige drivstoff for veitrafikk, sjøfart og luftfart, og også for oppvarming og til bruk i industrien. Brenslene må være basert på 100 % fornybare råmaterialer (ikke matvarer eller fôr). Gassformige brensler må være laget av 100 % biologisk restmateriale og avfall.

Endringer vi gjerne vil ha kommentarer til

Miljømerking Norge ønsker kommentarer til hele forslaget, men vil spesielt fremheve at vi ønsker kommentarer til følgende endringer:

  • Utvidelse av kriteriene til å omfatte bio-LPG (også betegnet som fornybar propan eller biopropan) solgt i flasker/gasstanker til blant annet transport. Propanen skal være fremstilt av fornybare råvarer og dokumenteres med massebalanse (ikke «book and claim»).
  • Kravet til innholdet av fornybare råvarer er skjerpet til 100 % for alle typer av svanemerkede brensler.
  • Forbud mot å benytte vekster som kan benyttes til mat eller fôr som råvarer til flytende og gassformige brensler.
  • Forbud mot å benytte «primary feedstocks» i produksjonen av gassformige brensler – det skal kun benyttes biogene restprodukter og avfallsprodukter.
  • Reduksjonskravet til utslipp av klimagasser er skjerpet.

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Thomas Christensen. Ta kontakt med oss her i Norge dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over høringsinstansene.

Send oss høringssvar

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge er Katharina Vassaas, kv@svanemerket.no, og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 09. september 2022 via svarskjema på nettsidene våre, per post eller epost til post@svanemerket.no.

Katharina Vassaas

miljørådgiver

+47 45272866kv@svanemerket.no

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf)

Forslag til miljøkrav (pdf, engelsk)

Bakgrunnsdokument (pdf, engelsk)