Miljø

Med «miljø» mener vi de omgivelsene og livsbetingelsene som planter, dyr og mennesker har. Endringer i miljøet påvirker alt som lever.

Definisjon: Hva er miljø

«Miljø» er et ord for alt som er rundt deg, enten du er et menneske, en plante eller et dyr. Det er et samlebegrep som inkluderer både de fysiske omgivelsene (som fjell eller skog), fysiske faktorer (som temperatur og fuktighet) eller beskriver alt liv (biotiske faktorer) på det aktuelle stedet. «Miljø» kan også brukes for å beskrive sosiale eller opplevde kjennetegn ved omgivelsene (som at det er et hardt arbeidsmiljø e.l.)

Hva er klima og hva er miljø?

Klima beskriver det store mønsteret i værforholdene, nivåene på temperatur, nedbør og vind. Klima er summen av alt vær. Klima er ikke det samme som vær. Se for deg en mann som går tur med hunden bortover en landevei. Hunden snuser rundt omkring på veien og i grøftekantene, mannen går i en jevn linje. Da er hunden som været og mannen som klima.

Miljø er også en samlebetegnelse, men enda videre. Miljø handler om alle omgivelser og livsbetingelser som finnes på et sted; om det er skog eller fjell, lyst eller mørkt, tørt eller fuktig. Hvilke dyr og planter lever her og hvordan er fellesskapet dem imellom.

Hvordan henger klima og miljø sammen?

Klimaet – temperatur, nedbør, vind etc – har stor innvirkning på miljøet. Både planter, dyr og mennesker har, etter tusenvis av år med evolusjon, tilpasset seg de klimatiske forholdene der de lever. Når klimaet endrer seg – med høyere temperaturer, mer nedbør og sterkere vind – blir livsbetingelsene til alt som lever der forandret. Noen arter vil dø ut, andre vil flytte på seg.

Miljøet påvirker også klimaet. For eksempel vil utslipp av fluorholdige gasser fra kjølesystemer eller metan fra drøvtyggere eller råtnende materiale bidra til å forverre den globale oppvarmingen. Forurensing og overforbruk av ressurser fører også til at naturen blir mindre motstandsdyktig mot klimaendringer. For eksempel vil avskoging føre til dårligere overvannshåndtering, mindre lagring av karbon i jordsmonnet, og mer flom og ras.

Miljø og bærekraft

Begrepet «miljø» beskriver livsbetingelsene på et gitt sted. Når vi bruker et begrep som «bærekraftig» er det også en vurdering i det: Er miljøet i balanse? Klarer naturen å reprodusere ressursene vi har tatt ut? Eller har vi hugget for mye skog, tatt opp for mye fisk eller utryddet viktige arter? Vi kan bruke av jordas ressurser, men ikke bruke dem opp. De som kommer etter oss, skal også få. 

Bærekraftsbegrepet inkluderer også sosiale og økonomiske forhold, ikke bare det som handler om miljø. Les mer om det her: Hva er bærekraft?

Miljøtips – hvordan leve mer miljøvennlig

Det aller viktigste du kan gjøre for å leve mer miljøvennlig, er å redusere forbruket ditt. Både klimakrisen, naturkrisen og spredning av miljøgifter og annen forurensing henger direkte sammen med produksjon og forbruk. Spør deg selv:

Tips til en mer miljøvennlig hverdag

  • Trenger jeg egentlig noe nytt, eller kan jeg klare meg med det jeg har?
  • Sjekk om du kan få reparert produktet i stedet for å kjøpe nytt.
  • Må jeg kjøpe et produkt, eller går det an å leie?
  • Bruk opp det du har: Spis matrestene dine, klem ut all kremen av tuben etc. Sløsing er pr def miljøfiendtlig.
  • Slukk lyset i rom du ikke oppholder deg, og installer tidsur på varmeovner
  • Når du likevel skal kjøpe deg noe: Velg produkter som er mindre miljøbelastende. Svanemerket viser deg hvilke det er.

Det er lett å tenke at de valgene du gjør i hverdagen ikke spiller noen rolle i den store sammenhengen. Og vi kan alle peke på noen andre vi mener er verre enn oss selv. Men miljøproblemene våre henger nøye sammen med forbruk og produksjon.

Samlet sett er det private forbruket i Norge på 1700 milliarder kroner. Selvsagt betyr det noe om de produktene vi kjøper for den enorme pengesummen belaster miljøet mye eller lite.

Miljøproblemer

Klimakrise. Naturkrise. Forurensing av miljøgifter og andre farlige kjemikalier. Miljøproblemene er både mange og store. Årsaken til alle miljøutfordringene finner vi i produksjon og forbruk. Det betyr at løsningene også ligger i måten vi produserer og forbruker på. Det er akkurat dette Svanemerket bidrar til: At det blir enklere for både produsenter og forbrukere å ta valg som reduserer miljøbelastningen deres.

Klimaendringer

Utslippene av klimagasser må drastisk ned, og skal i praksis være borte innen 2050. Svanemerket stiller mange krav som bidrar til lavere klimabelastning i hele produktets livssyklus.

Les mer om svanemerket og klima.

Miljøgifter og andre kjemikalier

Forurensing fra skadelige kjemikalier er kanskje vår tids mest oversette miljøkrise. Svanemerket stiller både mange og strenge krav for å bidra til å løse krisen. Ved å velge Svanemerket bidrar du til mindre utslipp av miljøgifter og andre skadelige kjemikalier.

Les mer om kutte miljøgifter med Svanemerket

Plastforsøpling

Plast er et materiale som har mange nyttige egenskaper, men også en rekke utfordringer – for eksempel fordi vi bruker svært mye av den og fordi alt for mye havner ute i naturen. Svanemerket jobber med å redusere plastproblemene på mange måter.

Les mer om Svanemerket og plast

Tap av biologisk mangfold

Både plante- og dyrearter og mange øko-systemer eller naturtyper er under sterkt press. Årsakene er både arealendringer og at vi henter ut enormt mye ressurser for å produsere alt vi senere forbruker.

Les mer om bærekraft og biologisk mangfold

Det grønne skiftet

For at vi skal løse miljøkrisene rundt klima, natur og miljøgifter, må vi endre måten vi produserer og forbruker på, fra A til Å. Det er denne massive omleggingen som kalles det grønne skiftet eller den grønne omstillingen.

EU er svært offensive på dette. Deres Green Deal-strategi er en stor pakke med forslag og tiltak som tar sikte på å kutte klimagassutslipp, bremse tapet av naturmangfold og bygge opp en mye mer sirkulær økonomi der gjenbruk av ressurser er regelen og ikke unntaket.

Svanemerket er et verktøy som gjør det enklere for produsenter, forbrukere og innkjøpere å bidra til det grønne skiftet.

Sirkulær økonomi

Det grønne skiftet skal bevege oss fra en lineær økonomi med bruk og kast og over i en sirkulær økonomi. I en sirkulær økonomi tar vi godt vare på produktene vi produserer og materialene de består av, slik at vi kan bruke dem igjen og igjen — i stedet for å hente ut stadig mer ressurser fra naturen. Les mer om hvordan Svanemerket bidrar til en mer sirkulær økonomi.

EUs Green Deal

EU Green Deal (EUs grønne giv) er en helhetlig strategi som skal gjøre Europa til det første klimanøytrale kontinentet innen 2050 og sikre et mer bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv. En viktig del av strategien er rammeverket for bærekraftige produkter som blant annet inneholder forslag til en ny forordning for økodesign som skal sikre at produkter oppfyller kravene i den sirkulære økonomien.

Kilder

Les mer