Mann går opp spiraltrapp med utsikt til tretopper

Sirkulær økonomi

I en sirkulær økonomi tar vi godt vare på produktene vi produserer og materialene de består av, slik at vi kan bruke dem igjen og igjen — i stedet for å hente ut stadig mer ressurser fra naturen.

Lineær økonomi vs sirkulær økonomi – hva er forskjellen?

Hva er lineær økonomi?

Lineær økonomi er en bruk-og-kast-økonomi. Vi henter ressurser ut fra naturen, bearbeider dem til produkter som vi bruker, og deretter kvitter oss med. Så utvinner vi nye ressurser fra naturen — og hele prosessen gjentar seg.

Dagens lineære økonomi er ikke bærekraftig

Dette er ikke bærekraftig. Den lineære modellen gjør at vi tar ut mye mer ressurser fra naturen enn den klarer å gjenskape. Ved å belaste naturen så mye, utarmer vi de ressursene kloden vår har å by på. Dette fører også til utryddelse av mange dyre- og plantearter. I tillegg skaper vi for altfor store klimagassutslipp, noe som truer liv og stabilitet på hele kloden. Vi kan rett og slett ikke fortsette sånn.

Hva er sirkulær økonomi?

Sirkulær økonomi forklart på under 1 minutt

Sirkulær økonomi er at vi bruker materialene produktene våre er laget av mange ganger. Pantesystemet vårt er et godt eksempel på sirkulær økonomi: Her bruker vi plast og glass gang på gang – materialene sirkulerer – i stedet for å bli avfall etter bruk.

Når vi gjenbruker metall, plast, trevirke, tekstiler eller andre materialer, blir behovet for å ta ut ressurser fra naturen mindre. En sirkulær økonomi bidrar til å stanse tapet av natur og til å kutte klimagassutslippene.

I en sirkulær økonomi er målet at ressurser skal brukes på nytt, og at ingenting skal gå til spille.

88

milliarder tonn ressurser henter vi ut fra naturen per år (globalt)

11

Det er 11 tonn naturressurser per person

+300%

Fra 1970 til 2015 økte mengden vi tar ut fra naturen med 300 %. Kilde: theworldcounts.com

Sirkulær økonomi – fasene i en sirkulær prosess

Figuren under viser fasene i den sirkulære økonomien:

Figur som viser fasene i den sirkulære økonomien: Råvarer, design, produksjon,distribusjon, bruk, gjenbruk og reperasjon, innsamling, en fraksjon til restavfall, resten til gjenvinning og videre til nye råvarer i en sirkulær prosess.
I en sirkulær økonomi blir materialene produktene våre er laget av brukt mange ganger – det bidrar til å stanse tapet av natur og til å kutte klimagassutslippene.

Vi kan forklare figuren ved å ta utgangspunkt i en vanlig kontorstol:

Råvarer

Først utvinner vi ressurser fra naturen: Råvarer. En kontorstol består av både metall, plast og tekstil. Metallet utvinner vi fra gruver rundt i verden, plasten lages som regel av olje fra havets bunn, tekstilet er kanskje av ull vi får fra sauene, eller kanskje også det er av plast.

Sirkulært design

Designfasen legger premissene. Å designe et produkt betyr ikke bare å bestemme hvordan det skal se ut, men også å legge premissene for hvor lett det er å gjenbruke materialene i det. Et sirkulært design sørger for at produktet fungerer slik det skal, har god kvalitet og lang levetid, og at du til slutt kan ta delene fra hverandre og sende metaller, plasten, trevirket etc videre til nye kretsløp, nye produkter.

Designfasen har altså stor betydning for hvor sirkulær kontorstolen blir. Er den designet slik at det går an å reparere den? Bytte ut deler når de blir slitt?

Produksjon

Blir det brukt mange skadelige kjemikalier i produksjonen? Er det for eksempel mange giftige flammehemmere i stoppen i stolsetet? Husk at det er materialene vi vil bruke om igjen, ikke miljøgiftene. I den sirkulære økonomien er det også svært viktig at vi ikke sløser med naturressursene og materialene vi lager av dem, men utnytter dem effektivt.

Distribusjon

I en sirkulær økonomi er transporten av varer mer koordinert og samordnet, transporten som er nødvendig gjennomføres mer energieffektivt, og med fornybar energi og drivstoff.

Bruk og gjenbruk

I den sirkulære økonomien er det viktig at bruksfasen er så lang som mulig. Kontorstolen vår må ha så god kvalitet at vi bruker den lenge, og det må gå an å reparere den hvis en del blir ødelagt.

Økt gjenbruk av produkter er en annen viktig nøkkel til en mer sirkulær økonomi. Hvis vi kan erstatte kjøp av nye møbler med kjøp av second hand eller redesignende møbler minsker vi miljøbelastningen.

Innsamling og kildesortering

Til slutt har kontorstolen gjort sitt. Da er det viktig at vi har et godt system for innsamling. Vi plukker stolen fra hverandre. Stofftrekket og stoppen i vår gamle stol blir kanskje brent som restavfall. Delene av metall og av plast sender vi videre til gjenvinning og bruk i nye kretsløp, kanskje brukes materialene til nye kontorstoler, eller helt andre produkter.

Restavfall

Restavfall er det som er igjen når avfallet er sortert og material som kan gjenvinnes er sendt til resirkulering. Restavfall består ofte av materiale som vanskelig lar seg skille fra hverandre.

I en sirkulær økonomi er bare en liten fraksjon av avfallet restavfall. Avfall blir benyttet som ressurser blant annet gjennom materialgjenvinning: Materialene i et produkt skilles fra hverandre og settes eller smeltes sammen til nye produkter. Eksempel: Plastflasker smeltes om til plast-pellets, som brukes i produksjon av treningstights.

Gjenvinning og resirkulering

For den sirkulære økonomien er det avgjørende at avfall gjenvinnes og blir til nye materialer. Derfor stiller vi krav som begrenser ressursbruken, øker gjenbruken av materialene og reduserer avfallsmengdene.

Flere og flere markedsfører produktene sine med at de inneholder resirkulerte materialer, men det er ikke slik at et produkt er miljøvennlig fordi det inneholder noe som er resirkulert.

Andre viktige ord og uttrykk innenfor sirkulær økonomi

Det er ikke enkelt å holde orden på alle begrepene. Her er noen andre ord og utrykk som er sentrale i en sirkulær økonomi.

Hvordan bidrar Svanemerket til sirkulær økonomi?

Svanemerket gjør det enklere for produsenter, innkjøpere og forbrukere å ta valg som bygger opp under en mer sirkulær økonomi. Gjennom Svanemerkets miljøkrav får produsentene en konkret oppskrift på hvordan de kan:

  • Produsere mer ressurseffektivt
  • Bruke mindre skadelige kjemikalier
  • Oppfylle krav til kvalitet, levetid og reparerbarhet osv.

Ved å velge svanemerkede produkter kan innkjøpere og forbrukere gjøre gode valg med tanke på sirkulære økonomi – uten at de trenger å være eksperter på området selv.

Fordi Svanemerket er et helhetlig miljømerke, og jobber med hele livssyklusen til et produkt og alle relevante miljøproblemer som kan oppstå underveis, er Svanemerket et godt verktøy for sirkulær økonomi.

Sirkulære klær og tekstiler

Behovet for omstilling av tekstilindustrien og klesforbruket er akutt. I en sirkulær økonomi er dine klær og tekstiler mer miljøvennlige.

Det produseres ufattelige 100 milliarder tonn klær hvert år i verden. Produksjonen og forbruk av klær står for 8 % av klimagassutslippene i verden, legger beslag på store landarealer og store mengder vann. En mer sirkulær økonomi der gjenbruk av tekstilmaterialene er regelen og ikke unntaket, vil gi svært store miljøgevinster og gjøre klærne dine mer miljøvennlige.

Sirkulær økonomi i byggebransjen

Byggebransjen bruker enormt mye ressurser. Det er derfor viktig at byggebransjen blir mer sirkulær.

I Europa står byggevirksomhet for 40 prosent av det samlede energiforbruket og 40 % av materialforbruket. Å få fart på den sirkulære økonomien i byggebransjen er derfor viktig både ut fra hensynet til ressursbruk og planetens tålegrenser, og for å bøte på klimakrisen.

Les mer