EU Green Deal

EU Green Deal, EUs grønne giv på norsk, er en helhetlig strategi som skal gjøre EU til det første klimagassnøytrale kontinentet innen 2050. Planen skal sikre et mer bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv.

EU Green Deal er en pakke med initiativer for å sette i gang et grønt skifte med mål om klimanøytralitet innen 2050.

Hva er EU Green Deal

EU Green Deal ble lansert i desember 2019, og er en plan for å gjøre Europa mer bærekraftig innen 2050 og redusere utslippene av klimagasser med minst 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990 nivå. Planen inkluderer alle sektorer i økonomien, inkludert investeringer, produksjon, forbruk og utvikling av teknologi. Den er utformet for å håndtere de utfordringene som klimaendringer og tap av biologisk mangfold bringer med seg, samtidig som den sikrer en rettferdig og bærekraftig overgang til en grønn økonomi.

Målsettingene i EUs Green Deal, illustrert av Miljødirektoratet.

Strategien vil kreve en omfattende omlegging av energisystemet, med en betydelig økning i bruken av fornybar energi, energieffektiviseringstiltak og elektrifisering av sektorer som transport og oppvarming. Overgangen til en mer sirkulær økonomi står sentralt i planen, og der ressurser brukes mer effektivt gjennom resirkulering og gjenbruk.

Mål for EUs Green Deal

Målet med EU Green Deal er å vise at bærekraft kan være lønnsomt og at økonomien kan vokse, selv uten å bruke mer ressurser fra naturen. En mer sirkulær økonomi vil bidra til å redusere avfallsmengden og begrense skader på miljø forårsaket av produksjon og forbruk. Det er også et mål å bevare og gjenopprette Europas natur og biologiske mangfold, inkludert skogplanting og beskyttelse av økosystemer.

EU Green Deal er ikke bare et miljøinitiativ, men også en økonomisk strategi for å sikre at Europa er rustet til å konkurrere i en verden der bærekraft og klima blir stadig viktigere. Den har som mål å skape grønne arbeidsplasser, stimulere til økonomisk vekst og forbedre livskvaliteten for europeiske borgere.

Direktivet om styrket forbrukervern i det grønne skiftet

Direktivet om styrket forbrukervern i det grønne skiftet (“Directive on Empowering Consumers for the Green Transition”) er en del av EUs grønne giv (“EU Green Deal”). Reglene skal legge til rette for at forbrukere skal være bedre informert om hvor lenge et produkt kan forventes å vare og om det kan repareres, enten det dreier seg om klær, kremer, mobiltelefoner eller kjøkkenutstyr. I tillegg skal det beskytte forbrukere bedre mot grønnvasking.

Bærekraftige produkter

For å nå EU Green Deal sitt mål om lavere ressursforbruk og mindre miljøpåvirkning la EU-kommisjonen frem et forslag til en økodesignforordning i mars 2022. Dette er en utvidelse av økodesigndirektivet fra 2009 som etablerte krav til energibruk for energirelaterte produkter. Det nye forslaget for ecodesign (økodesign) er et rammeverk med krav til hvordan en rekke ulike produkter skal lages for å gjøre produktet mer sirkulært, sikre energieffektivitet og minimere miljøbelastning. Økodesignforordningen vil sette krav til alle varer som selges på det europeiske markedet, med unntak av mat, medisin og dyrefôr.

Svanemerket er et utmerket verktøy for økodesign. Nordens offisielle miljømerke tar hensyn til alle funksjonene som økodesignforordningen har som mål å forbedre.

EUs taksonomi

EUs Green deal er en omfattende strategi som legger føringer for hvordan Europa skal bli en mer bærekraftig region innen 2050. Handlingsplanen for en mer bærekraftig finansnæring er en sentral del av denne strategien, og taksonomien er selve grunnmuren i denne.

EUs taksonomi for bærekraftig virksomhet er formelt sagt en forordning – et regelverk. Den definerer hva slags økonomiske aktiviteter vi skal regne som bærekraftige, og skal bidra til økt privat investering i økonomiske aktiviteter som bidrar til grønn omstilling i Europa.

Byggesektoren er en av de områdene som EU vier stor oppmerksomhet gjennom taksonomien. Med Svanemerket får byggherrer et konkret verktøy for praktisk miljøarbeid som effektiviserer arbeidet med EU taksonomien.

Kjemikaliestrategi – en giftfri hverdag

Kjemikaliestrategien til EU ble publisert 14. oktober 2020. Den er en del av EUs handlingsplan for null forurensning som er en nøkkelforpliktelse i EU Green Deal. Målet er å beskytte både mennesker og miljøet mot skadelige kjemikalier, blant annet PFAS. En sentral del av strategien er å utvikle kriterier for hva som er trygge og bærekraftige kjemikalier. Kjemikalier til bruk i blant annet, byggevarer og kosmetiske produkter.

Svanemerket bidrar til EUs grønne giv

Svanemerket er et verktøy i den offentlige verktøykassa som bidrar til EUs grønne giv. Nordens offisielle miljømerke er et effektivt verktøy for å få mer bærekraftige produkter, kutte klimagassutslipp og redusere miljøbelastning fra produksjon. Svanemerket:

Les også