Høring: Kopi- og trykkpapir

Forslag til revisjon av miljøkrav til kopi- og trykkpapir og av basis- og kjemikaliemodulene for papirprodukter er nå ute på høring. Høringsfristen er 11. desember 2019.

Denne høringen er også relevant for produsenter av mykpapir og andre papirprodukter siden disse kriteriene henviser til basis- og kjemikaliemodulen.

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Niina Tanskanen. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over høringsinstansene.

De viktigste endringene som foreslås i kriteriene for kopi- og trykkpapir er:

 • Kravet til energi (O3) er skjerpet.
 • Ett nytt krav er introdusert (O5) og gjelder informasjon til forbrukeren om hvordan emballasjen kan sorteres.

De viktigste endringene som foreslås i Basismodulen er:

 • For krav til fiberråvare (O7) så har grenseverdien for andel sertifisert råvare blitt skjerpet fra 30 % til 70 %. Grenseverdien for fiberråvarer som stammer fra akacia og eukalyptus er nå satt til 100 %. For gjenvunnet fiber så er grenseverdien nå satt til 70 %.
 • Krav til energi (O9) og utslipp til vann/luft (O11) er skjerpet.
 • Krav til utslipp av drivhusgasser (O10) er endret. Kravet foreslås nå kun å omfatte brensler som brukes ved produksjonen av prosessvarme, og ikke elektrisitet, slik det var i den tidligere generasjonen av kriteriene. Se gjerne bilag 5 i bakgrunnsdokumentet til Basismodulen som inneholder Q&A om kravet til drivhusgasser.
 • Kravet til kontrollert papir er nå inkludert i Basismodulen og de finnes i bilag 1. Kontrollert papir er godkjent av Svanen og møter krav til papir som kan benyttes i svanemerkede trykkerier.
 • Nye masse- og kartongtyper er inkludert i Basismodulen. For wellpapirtyper omfatter dette: Kraftliner, Testliner, Wellenstoff og semikjemisk fluting. For masser er det NSSC (neutral sulphite semi chemical). De ovenstående masser og kartongtyper brukes ved produksjon av wellpapp og kan brukes av svanemerkede trykkerier.

De viktigste endringene som foreslås i Kjemikaliemodulen er:

 • Krav O1 har fått flere fareklasser og fareangivelser.
 • Ett nytt krav er innført for stoffer som ikke kan inngå for produksjonskjemikalier (02). Kravet inneholder blant annet stoffer som er på Kandidatlisten samt enkelte stoffer som tidligere var omfattet av andre krav. Konsekvensen av dette er at noen tidligere krav er tatt bort, da disse nå omfattes av dette nye kravet, for eksempel krav til restmonomerer.
 • Definisjonen av inngående stoffer og forurensninger er oppdatert, men grenseverdien for forurensninger i det kjemiske produkt er fremdeles 100 ppm.

Vi er spesielt interessert i å få synspunkter på følgende punkter i Basismodulen:

 • Angående kommentarer om grenseverdien for utslipp av drivhusgasser, vennligst inkluder informasjon om hvilke brensler dere bruker og hvorfor dere anser at grenseverdiene bør justeres.
 • Referanseverdien for de nye masse- og kartongtypene som er innført i Basismodulen.
 • Vennligst noter at Svanens liste over forbudte treslag har vært på høring under våren 2019 og en beslutning fattes av Nordisk Miljømerkingsnemnd høsten 2019. Dermed ønskes ikke kommentarer om listen over forbudte treslag i høringen om kriteriene for Kopi- og trykkpapir.

I Kjemikaliemodulen er vi spesielt interessert i synspunkter på følgende punkter:

 • Vennligst noter hvordan den oppdaterte definisjonen av inngående stoffer og forurensninger vil fungere for deres produkter i forhold til krav O2 i Kjemikaliemodulen. Vi er klar over at dette er et skjerpet krav. Vi ønsker spesielt å få inn deres kommentarer om hvilken påvirkning dette får for godkjennelsen av deres produkter i henhold til det nye kravet og hvorfor.

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene, og vi ber dere sende dem til oss innen 11.desember 2019 via svarskjema på nettsidene våre, per post eller epost til post(at)svanemerket.no.

For spørsmål:

Kristian Kruse

miljørådgiver

+47 92656283kk@svanemerket.no

En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Last ned dokumentene (engelsk)

Høringsbrev (pdf)

Høringsbrev engelsk (pdf)

Forslag til reviderte kriterier (pdf)

Bakgrunnsdokument (pdf)

Forslag til reviderte kriterier for basismodul (pdf)

Forslag til reviderte kriterier for kjemikaliemodul (pdf)

Bakgrunnsdokument basis- og kjemikaliemodul (pdf)

Beregningsark (xls)