Høring på reviderte miljøkrav for svanemerking av trykkerier og trykksaker

Forslag til reviderte miljøkrav for svanemerking av trykkerier og trykksaker er nå ute på høring. Høringsfristen er 30. juni.

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Thomas Christensen. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over høringsinstansene.

De viktigste endringene som foreslås er:

  • Krav til andel miljømerket papir (Svane- eller EU Ecolabel-merket papir) eller kontrollert papir er skjerpet fra minimum 25 % til 70 % på årsbasis.
  • Nye krav til printsubstrater som ikke er basert på papir (forbud mot halogenerte organiske forbindelser (f.eks. PVC), krav til kjemikalier som anvendes til overflatebehandling samt krav til bruk av sertifiserte tekstiler og trebaserte plater).

Endringer i kjemikaliekravene

  • Kravene er oppdatert i forhold til CLP samt Nordisk Miljømerkings generelle kjemikaliekrav.
  • Det er innført nytt krav til definisjon av inngående stoff/forurensninger i likhet med Svanens generelle kjemikaliekrav, der forurensninger defineres med en øvre grense på 100 ppm.
  • Kjemikaliekravet er omstrukturert (inngår ikke lengre i matrise- og poengsystem) og erstattet med absolutte krav til det enkelte kjemikalie.
  • Det er innført nytt krav til test av trykkfargers, toner, blekk, lakk og lims evne til å kunne avsvertes i forbindelse med resirkulering av papir.

En rekke unntak i nåværende kjemikaliekrav fjernes, deriblant:

  • Unntak for toluen-baserte kjemikalier (medfører at dyptrykktrykkerier ikke lengre kan søke på kriteriene, om de ikke bruker en helt annen type kjemi).
  • Unntak for CMR-klassifiserte UV farger/lakker (medfører at det kun er en begrenset type av UV farger/lakker, som vil oppfylle kjemikaliekravet).

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge er Arne Godal, og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 30. juni 2020 via svarskjema nedenfor, per post eller epost til post[at]svanemerket.no. (fristen er forlenget til 30. juni pga. korona-epidemien) En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Arne Godal

miljørådgiver

+47 97184809ag@svanemerket.no

Høringsdokumenter