Høring på reviderte miljøkrav til tekstiler

Forslag til reviderte miljøkrav for svanemerking av tekstiler, skinn og lær er nå på høring. Høringsfristen er 31. juli 2020.

Foto: Werner Anderson

Ny lisensstruktur

For svanemerkede produkter innføres det en 2-delt lisensstruktur, med en lisens for merkevare-eieren (brand owner) og en for produsenten. Merkevareeierlisensen er for de bedriftene som eier en merkevare (brand) og som ønsker å plassere svanemerkede produkter på markedet. Produktet kan være f.eks. fibre, garn, metervarer eller ferdigvarer. En merkevareeierlisens vil alltid baseres på én eller flere produksjonslisenser. I produksjonslisensen skal de miljømessige kravene som er relatert til produksjonskjeden dokumenteres.

De viktigste endringene som foreslås er:

  • Ny bomull skal være sertifisert 100 % økologisk. Kun for utvalgte tekstiler til profesjonelle aksepteres det alternativt at bomullen er sertifisert etter standene BCI, FairTrade eller Cotton Made in Africa) (krav O14).
  • Syntetiske fibre skal enten være basert på resirkulert eller biobasert materiale (krav O25, O26 og O27).
  • Regenererte cellulosefibre skal være resirkulerte eller komme fra sertifisert skogbruk, og selve fiberproduksjonen skal være utslippsfri (krav O23 og O24).
  • Resirkulerte fibre skal testes for uønskede stoffer (krav O28).
  • Kjemikaliekravene har fått ny struktur og flere av kravene er strammet inn. Det er f.eks. krav som utelukker klassifiseringer som kreftfremkallende, mutagent og reproduksjonsfarlig (CMR-stoffer) for alle kjemikalier. Det er også forbud mot en rekke andre stoffer i alle produksjonskjemikaliene (bl.a. krav O31, O32 og O33).
  • Kravet til energi- og vannforbruk er utvidet med krav om implementering av et minimum av BAT-teknikker for å redusere energi og vannforbruk (krav O45).
  • Nytt krav til slitestyrke for utvalgte tekstilprodukter med diffrensiert kravnivå. F.eks. for møbeltekstiler, profesjonelt arbeidstøy og utendørs klær generelt (krav O74).
  • Vi introduserer designkrav til emballasjen for å fremme resirkulering av primær emballasje (krav O85, O86 og O87).
  • Hverken merkevareeier eller tekstilprodusent kan sende usolgte tekstiler til forbrenning eller deponi (krav O2 og O82).

Kriterieguide og kravoversikt

For at det skal være lettere å finne kravene som er aktuelle for den enkelte produsenten, har vi laget en kriterieguide som viser alle kravene og hvilke aktører de er relevante for. Kriterieguiden kan lastes ned nederst på denne siden. Den er oppdelt i de forskjellige delene og prosessene i verdikjeden. Legg merke til at det foreløpig ikke er laget bilag til de kravene som skal dokumenteres, men dette vil bli laget ferdig når kriteriene skal vedtas.

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Heidi Belinda Bugge i Miljømerking Danmark. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over høringsinstansene.

De gamle kriteriene går ut 31. desember 2021.

Gi oss høringsinnspill

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge er Elisabeth Magnus, og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 31. juli 2020 via svarskjema nedenfor, per post eller epost til post[at]svanemerket.no. (fristen er forlenget til 31. juli pga. korona-epidemien) En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Høringsdokumenter