Høring – reviderte miljøkrav til svanemerkede hotell, servering og konferanser

Forslag til nytt, revidert kriteriedokument for miljømerking av hotell, servering og konferanse er nå på høring. Høringsfristen er 8. november.

De største endringene vi foreslår er:

Produktgruppeendring

Det foreslås at dagkonferanser inkluderes i produktgruppen, med bakgrunn i at interessen fra bransjen har økt og at potensialet i miljøforbedringer er stort.

Vi har valgt å endre bruken av ordet ”restaurant” og benytter nå ”serveringssted”. Dette er ikke en endring av produktgruppe-definisjonen, men kun en endring for at begrepet skal oppleves relevant for flere virksomheter.

Struktur

Strukturen er endret for å gjøre kriteriene mer intuitive. Det skal være tydelig hvilke krav som gjelder hvem, siden produktgruppe-definisjonen inkluderer ulike kombinasjoner av virksomheter. Antall poengkrav er redusert betraktelig, samtidig som fleksibiliteten er beholdt ved å innføre obligatoriske tiltakskrav, hvor det kan velges mellom ulike tiltak.

Miljøledelse

Nytt under miljøledelse er blant annet obligatorisk krav til ”kontinuerlig forbedring” og poengkrav til ”ressursbesparende tiltak”. Vi ønsker et større fokus på årlig oppfølging av kravene og dialog med lisensinnehaver.

Energi

Det foreslås en øvre absolutt grenseverdi for bruk av energi. Det er ikke tillatt med fossil olje til oppvarming. Virksomheter som er energieffektive og har et lavt energiforbruk, har oppfylt energikravet og behøver ikke dokumentere sin energieffektivitet ytterligere. Virksomheter med middels høyt energiforbruk må utføre energireduserende tiltak. Det er utviklet nye og egne energikrav til serveringssteder med eller uten konferanse.

Vann

Det foreslås å gjøre grenseverdi til vann obligatorisk for alle. Det er utviklet nye og egne krav til vannforbruk for serveringssteder med eller uten konferanse.

Avfall

Det foreslås obligatorisk grenseverdi til restavfall. Forslaget inneholder et omfattende krav til matsvinn, og kravene til engangsartikler er skjerpet.

Bærekraftig mat og drikke

Det er innført nye krav til palmeolje og GMO, samt at kravene til økologisk mat og drikke, og vegetarmat er endret og skjerpet. Lokalprodusert mat blir premiert i høyere grad enn tidligere. Servering av flaskevann er foreslått forbudt.

Kjemikalier

100 % av produktene til generell rengjøring, oppvask og tekstilvask skal være miljømerket. Dette medfører at dokumentasjonsbyrden for søkeren lettes betraktelig. Vi stiller krav til klassifisering og innholdsstoffer til de øvrige kjemikaliene som brukes i større mengder, og til utvalgte produkttyper vi vet har utfordrende klassifisering og innhold.

Innkjøp

100 % av mykpapir og kopipapir skal være miljømerket. 100 % av alle trykksaker skal være fra et miljømerket trykkeri. Endringen av kravet fører til en forenkling i dokumentasjonsbyrde for søker. Virksomheten blir premiert med poeng for innkjøp av øvrige miljømerkede produkter og tjenester.

Vi ønsker spesielt innspill på grenseverdier

Nordisk Miljømerking ønsker tilbakemeldinger på alle krav, men vil for lisensinnehavere spesielt fremheve krav til grenseverdier. Hvis deres virksomhet kan teste og gi tilbakemelding på grenseverdier til energi, vann, restavfall og økologi, er det til stor hjelp for å sikre riktig nivå på grenseverdiene. Grenseverdiene til vann og energi kan være utfordrende for virksomheter som inkluderer store spa, og Nordisk Miljømerking ønsker informasjon på om det er mulig å trekke i fra energi- og vannforbruk tilknyttet spavirksomheten.

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Vivian Grønhaug Ottemo. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over høringsinstansene.

Kontaktperson i Norge:

Katharina Vassaas

miljørådgiver

+47 45272866kv@svanemerket.no

Vi ber dere sende kommentarene til oss innen 8. november 2020 via svarskjemaet under her, per post eller epost til post[at]svanemerket.no. En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Kravene for serveringssteder og konferanser (uten overnatting) er samlet i ett dokument for å forenkle og tydeliggjøre hva som er relevant for denne delen av bransjen. Alle de samme kravene vil være å finne i det originale kriteriedokumentet.

Høringsdokumenter