Stor interesse for svanemerkede fond

Den økende miljøinteressen gir seg også utslag på fondsmarkedet. Tre år etter lansering er det god bredde i utvalget av svanemerkede fond.

40 prosent av alle nordmenn har nå penger plassert i fond, og 20 prosent valgte fond på grunn av en tydelig bærekraftsprofil. Det viste en undersøkelse gjennomført av Opinion for Verdipapirfondenes forening tidligere i år.

Både interessen for klima og miljø og for å investere i fond er stigende. Det ser vi tydelig på måten svanemerkede fond har blitt mottatt i markedet.

Anne-Grethe Henriksen, markeds- og kommunikasjonssjef i Miljømerking Norge.

Stigende miljøinteresse

Vi har fått miljøproblemene nærmere innpå oss, og alvoret har gått opp for mange. Hele 7 av 10 nordmenn har selv observert klimaendringer – som endrede årstider og mindre snø – i sin egen kommune (TNS Gallups klimabarometer 2019), og 75 prosent er opptatt av hva de selv kan gjøre for å ivareta miljøet (Nordisk forbrukerundersøkelse på oppdrag av Nordisk Miljømerking, norske tall, IPSOS, 2019).

Det er krevende for både små og store investorer å navigere i finansmarkedet, men med Svanemerket – som er kjent for 92 prosent av den norske befolkningen – er det enklere å kommunisere at fondet er et godt valg for miljø og bærekraft.

Tre år med svanemerkede fond

Svanemerkede fond har vært en realitet siden 2017, da det offisielle nordiske miljømerket lanserte muligheten for å sertifisere investeringsprodukter. I dag er det 71 svanemerkede fond i Norden, med en samlet kapital på 300 milliarder NOK. Aller flest er det i Sverige og Danmark, men det norske markedet har også reagert svært positivt, og teller nå 29 ulike svanemerkede fond.

– Alle bransjer må jobbe systematisk med bærekraft. Dette gjelder også finansbransjen, som ved å påvirke kapitalstrømmer både har et ansvar – og en stor mulighet – til å bidra til en mer bærekraftig verden, avslutter Henriksen.

Antall svanemerkede fond tilgjengelig i de ulike nordiske landene i dag:

  • Norge 29
  • Sverige 31
  • Danmark 32
  • Finland 16

Et svanemerket fond…

  • Kan ikke investere i visse bransjer og selskaper som er spesielt problematiske.
  • Skal gjøre en skikkelig bærekraftsanalyse av mulige plasseringer og prioritere de beste selskapene.
  • Skal fortelle om hvilke aksjer og obligasjoner m.m. som finnes i fondet, og hvert år rapportere hva fondet har gjort når det gjelder bærekraft.
  • Svanemerket stimulerer fondet til aktivt eierskap og til å påvirke selskapene i porteføljen.
  • At et fond er svanemerket er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Teksten stod første gang på trykk i Kapital 05.11.2020.