Utemøbler, leke- og parkutstyr – forslag til reviderte krav

Forslag til reviderte miljøkrav til svanemerkede utemøbler, leke- og parkutstyr er nå ute på høring. Høringsfristen er 3. juni.

Målet med revisjonen er å styrke kravenes klima- og sirkulære profil.

De viktigste endringene som foreslås er:

 • Kriteriene er skrevet med fokus på produkter som står permanent ute i offentlig miljø.
 • Krav til treverk som ikke skal benyttes og krav til treverk fra sertifisert skogbruk er oppdatert i henhold til Svanens gjeldende skogkrav. Svanens skogkrav er under bearbeiding og endringer kan endres etter denne høringen.
 • Kravene til holdbarhet for trevirke er oppdatert og forbedret.
 • For HPL-plater (high pressure laminat) er det innført energikrav også for masse og papir i papirproduksjonen. Det er utviklet en egen beregningsformel med nye poenggrenser for papir og masse.
 • PAH-innhold i plast, gummi og silikon er et nytt krav og gjelder for lekeapparater.
 • Produkter av treplastkompositt (WPC) foreslås inkludert og det ønskes innspill og kommentarer spesielt i forhold til sirkulære prosesser og egnethet.
 • Metallkravene er skjerpet og det kreves høy gjenvinningsandel for å minske miljø- og klimafotavtrykket.
 • Kjemikaliekravene er generelt skjerpet, oppdatert og tydeliggjort. For belegging (plating) av metall utelukkes kadmium, bly, krom og nikkel.
 • For å underbygge sirkulære prosesser, er nye krav til garanti, separerbarhet, reparerbarhet, reservedeler og vedlikehold innført.

Vi ønsker spesielt innspill på følgende områder:

 • Holdbarhet for tre og WPC, Kapittel 6, krav O6.
 • Høytrykkslaminatplate, HPL, Kapittel 7, krav O9 og O11.
 • Metall, Kapittel 10, krav O22.
 • Fritt formaldehyd i kjemiske produkter, Kapittel 11, krav O27.
 • Øvrige forbudte stoffer i kjemiske produkter, Kapittel 11, krav O25.
 • Overflatebehandling av tre og trebaserte plater, Kapittel 11, krav O29-O31.
 • Levetid, sikkerhet og andre forhold i bruksfasen, Kapittel 12, krav O36-O40.
 • Krav til WPC (Wood Plastic Composite), Kapittel 9, krav O18-O21.

Nordisk Miljømerking har valgt å inkludere produkter av treplastkompositt i høringsforslaget. Det finnes ulike syn på hvor vidt treplastkompositt har en plass i den sirkulære økonomien, da plast og tre ikke kan separeres i avfallsbehandlingen og ved gjenvinningsprosesser. Problemstillingen er viktig for Nordisk Miljømerking og det er redegjort for argumenter for og imot WPC i bakgrunnsdokumentet. For å ta en endelig beslutning om dette er høringsinstansenes synspunkter viktige.

Gi oss høringsinnspill

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge:

Kristian Kruse

miljørådgiver

+47 92656283kk@svanemerket.no

Vi ber dere sende kommentarene til oss innen 3. juni 2020 via svarskjemaet under her, per post eller epost til post[at]svanemerket.no. (fristen er forlenget til 3. juni pga. korona-epidemien)

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf)

Consultation letter (pdf)

Kriteriedokument (pdf)

Criteria document (pdf)

Bakgrunnsdokument (pdf)

Background document (pfd)

Beregningsark/calculations (xls)