Vedtekter

Vedtekter for Stiftelsen Miljømerking i Norge, 12. oktober 2005

§ 1 Navn

Stiftelsens navn er Stiftelsen Miljømerking i Norge. Miljømerking er en alminnelig stiftelse opprettet i 1989. Miljømerking er en selveiende institusjon og et selvstendig rettssubjekt.

§ 2         Formål

Miljømerking har til formål å stimulere til en mer miljøtilpasset produktutvikling og et mindre miljøbelastende forbruk. Dette skal oppnås gjennom å utvikle kriterier for miljømerking av varer og tjenester, godkjenne produkter og veilede forbrukere og innkjøpere.

§ 3         Økonomi

Miljømerking har en urørlig grunnkapital på 200 000 kroner. Beløpet er utbetalt over Statsbudsjettet for 1989.

Miljømerking skaffer det økonomiske grunnlag for sin virksomhet ved å ta betaling for lisensiering og bruk av de offisielle miljømerkene og ved bidrag fra offentlig og privat hold.

§ 4         Organisasjon og myndighet

Miljømerkings styrende organ er Styret. Den daglige virksomhet forestås av et sekretariat som ledes av Miljømerkings direktør.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Styret treffer beslutning med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Styremøter avholdes minst 4 ganger i året. Miljømerkings direktør har møteplikt og talerett på styremøtene. Styreleder skal innkalle til ekstraordinært styremøte når mer enn tre av Styrets medlemmer ber om det eller etter eget initiativ.

§ 5         Styrets sammensetning

Styret består av 9 medlemmer med personlige varamedlemmer. Ansvarlig departement oppnevner Styrets leder. De øvrige styremedlemmer oppnevnes av henholdsvis miljøvernmyndighetene, Forbrukerrådet, Landsorganisasjonen i Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, samt fra en handelskjede, fra en miljøorganisasjon og av de ansatte i Miljømerking.

Styret velger selv sin nestleder.

Styremedlemmer oppnevnes for 3 år. Oppnevningen foregår slik at halvparten av styremedlemmene tiltrer sine verv med halvannet års mellomrom. Styremedlemmer kan gjenoppnevnes for en periode.

§ 6         Styrets oppgaver

Styret leder Miljømerkings virksomhet og har endelig ansvar og myndighet i samsvar med stiftelseslovens og aksjelovens bestemmelser.

Styrets oppgaver og plikter vil forøvrig svare til Nordisk Ministerråds retningslinjer, Nordisk Miljømerkingsnemnds rammeavtale og regelverk forøvrig som følge av forvaltning av det europeiske miljømerket.

Herunder skal Styret:

 • Vedta og revidere budsjettet.
 • Godkjenne årsregnskapet og årsmeldingen.
 • Ansette direktør og fastsette dennes lønn, ansettelsesvilkår og arbeidsinstruks.
 • Holde bevilgende myndigheter orientert om Miljømerkings virksomhet.
 • Godkjenne forslag til kriterier og gi Miljømerkings representanter på Nordisk Miljømerkingsnemnds møter fullmakt til å forhandle og vedta kriterier innenfor gitte rammer.
 • Fremme innstilling overfor Nordisk Miljømerkingsnemnd vedrørende retningslinjer for Nordisk Miljømerking, bl.a. prosedyre for utvikling og vedtak av kriterier for miljømerking, der dette ikke er fastsatt gjennom Ministerrådets retningslinjer av 6. nov 1989 med senere endringer samt Nordisk Miljømerkingsnemnds rammeavtale og regelverk.
 • Vedta større utvidelser, innskrenkninger eller omlegginger av Miljømerkings virksomhet.
 • Fatte endelig beslutning i klager fra produsent/importør på vedtak fattet av Sekretariatet hvor det ikke er etablert nordisk klageordning.

§ 7         Sekretariatets oppgaver

 • Forestå Miljømerkings daglige drift.
 • Forberede og gjennomføre Styrets vedtak.
 • Utvikle kriterier for miljømerking av varer og tjenester.

§ 8         Revisjon av regnskap

Miljømerkings regnskaper revideres av offentlig godkjent revisor. For revisjon av Miljømerkings regnskaper gjelder reglene i lov om stiftelser mm av 23. mai 1980 nr 11 med senere endringer og tilhørende forskrifter og lov om revisjon og revisorer av 14. mars 1964 nr 2 og forskrifter gitt i medhold av denne lov. Revisor skal påse at Miljømerkings virksomhet er i samsvar med Miljømerkings formål og at virksomheten drives på en økonomisk forsvarlig måte og at statsmidler nyttes etter forutsetningene.

§ 9         Omdanning/oppløsing

Beslutning om oppløsning av Miljømerking treffes av Styret med 2/3 flertall i to på hverandre følgende ordinære styremøter.

Vedtektene kan endres med 2/3 flertall av Styret. Vedtektene er fastsatt av Stortinget 12.06.89 ( St.prp. nr 131/ Innst. S. nr. 284) og stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 11.10.89. De er senere revidert av Miljømerkings råd 09.04.1992, 24.09.1992, 29.10.1993 og av Miljømerkings styre 03.02.98, 17.12.98, 29.01.02, 24.09.02, 10.12.02 og 12.10.05