Vedtekter

Vedtekter for Stiftelsen Miljømerking i Norge, per 8. desember 2022

§ 1 Navn

Stiftelsens navn er Stiftelsen Miljømerking i Norge (Miljømerking). Miljømerking er en
alminnelig stiftelse opprettet i 1989. Miljømerking er en selveiende institusjon og et
selvstendig rettssubjekt.

§ 2 Formål

Miljømerking har som formål å stimulere til en mer miljøtilpasset produktutvikling og et
mindre miljøbelastende forbruk. Dette skal oppnås gjennom å utvikle kriterier for
miljømerking av varer og tjenester, godkjenne produkter og veilede forbrukere og
innkjøpere.

§ 3 Økonomi

Miljømerking har en urørlig grunnkapital på 200 000 kroner. Beløpet er utbetalt over
Statsbudsjettet for 1989.

Miljømerking sikrer det økonomiske grunnlaget for sin virksomhet ved å ta betaling for
lisensiering og bruk av de offisielle miljømerkene og ved bidrag fra offentlige og private
kilder.

Miljømerking skal ikke utbetale utbytte. Midler ut over det som er nødvendig for å sikre
forsvarlig drift skal brukes til å realisere stiftelsens allmennyttige formål etter vedtektenes § 2.

§ 4 Organisasjon og myndighet

Miljømerkings styrende organ er styret. Den daglige virksomhet forestås av en
administrasjon som ledes av Miljømerkings direktør.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Styret fatter beslutning med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Styremøter avholdes minst 4 ganger i året. Miljømerkings direktør har møteplikt og talerett på styremøtene. Styreleder skal innkalle til ekstraordinært styremøte når mer enn tre av styrets medlemmer ber om det eller etter eget initiativ.

§ 5 Styrets sammensetning

Styret består av 9 medlemmer med personlige varamedlemmer. Ansvarlig departement oppnevner styrets leder. De øvrige styremedlemmer oppnevnes av henholdsvis miljømyndighetene, Forbrukerrådet, Landsorganisasjonen i Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon, Hovedorganisasjonen Virke, samt fra en handelskjede, fra en miljøorganisasjon og fra de ansatte i Miljømerking.

Styret velger selv sin nestleder.

Styremedlemmer oppnevnes for 3 år. Oppnevningen foregår slik at halvparten av styremedlemmene tiltrer sine verv med halvannet års mellomrom. Styremedlemmer kan gjenoppnevnes for to perioder. Tidligere styremedlemmer kan oppnevnes på nytt etter fravær en periode.

§ 6 Styrets oppgaver

Styret leder Miljømerkings virksomhet og har endelig ansvar og myndighet i samsvar med stiftelseslovens og aksjelovens bestemmelser.

Styrets oppgaver og plikter vil for øvrig svare til Nordisk Ministerråds retningslinjer, Nordisk Miljømerkingsnemnds rammeavtale og regelverk for øvrig som følge av forvaltning av det europeiske miljømerket.

Herunder skal styret:

 • Vedta og revidere budsjettet.
 • Godkjenne årsregnskapet og årsberetningen.
 • Ansette og fastsette direktørs lønn, ansettelsesvilkår og arbeidsinstruks.
 • Holde bevilgende myndigheter orientert om Miljømerkings virksomhet.
 • Godkjenne forslag til kriterier og gi Miljømerkings representanter på Nordisk
  Miljømerkingsnemnds møter fullmakt til å forhandle og vedta kriterier innenfor gitte
  rammer.
 • Fremme innstilling overfor Nordisk Miljømerkingsnemnd vedrørende retningslinjer
  for Nordisk Miljømerking, bl.a. prosedyre for utvikling og vedtak av kriterier for
  miljømerking, der dette ikke er fastsatt gjennom Ministerrådets retningslinjer av 6.
  nov 1989 med senere endringer samt Nordisk Miljømerkingsnemnds rammeavtale og regelverk.
 • Vedta større utvidelser, innskrenkninger eller omlegginger av Miljømerkings
  virksomhet.
 • Fatte endelig beslutning i klager fra produsent/importør på vedtak fattet av
  administrasjonen hvor det ikke er etablert nordisk klageordning.

§ 7 Administrasjonens oppgaver

 • Forestå Miljømerkings daglige drift.
 • Forberede og gjennomføre styrets vedtak.
 • Utvikle kriterier for miljømerking av varer og tjenester.

§ 8 Revisjon av regnskap

Miljømerkings regnskaper revideres av offentlig godkjent revisor. For revisjon av
Miljømerkings regnskaper gjelder reglene i den til enhver tid gjeldende stiftelseslov med
tilhørende forskrifter og den til enhver tid gjeldende revisorlov med tilhørende forskrifter.
Revisor skal påse at Miljømerkings virksomhet er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens
formål og vedtektene for øvrig.

§ 9 Omdanning/oppløsing

Beslutning om oppløsning av Miljømerking treffes av Styret med 2/3 flertall i to på hverandre følgende ordinære styremøter.

Ved oppløsning av Miljømerking skal overskytende/oppsparte midler anvendes til å fremme stiftelsens allmennyttige formål etter vedtektenes § 2.

Vedtektene kan endres med 2/3 flertall av Styret.

Revideringer

Vedtektene er fastsatt av Stortinget 12.06.89 ( St.prp. nr 131/ Innst. S. nr. 284) og stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 11.10.89. De er senere revidert av Miljømerkings råd 09.04.1992, 24.09.1992, 29.10.1993 og av Miljømerkings styre 03.02.1998, 17.12.1998, 29.01.2002, 24.09.2002, 10.12.2002, 12.10.2005, 29.04.2021 og 08.12.2022.