Hva er bærekraft?

Hva betyr begrepene bærekraft og bærekraftig utvikling?

Et dam-anlegg i en frodig skog.
Bærekraft setter hvordan vi lever med naturen og med hverandre inn i et langsiktig perspektiv. Målet er å leve gode liv uten at det tar fra generasjonene som kommer etter oss muligheten til det samme. Foto: GettyImages

Vi tenker ofte ikke over det, men alt vi har rundt oss: ting, mat, klær, møbler, bygg, veier, busser – alt vi har er laget av ressurser fra naturen. Vi utvinner mineraler og metaller fra gruver i jorda, vi hugger skog, høster korn og bomullsplanter og så videre. Ufattelige 60 milliarder tonn ressurser tar vi ut fra jorda hvert år. Det vil si at vi bruker opp ressursene til 1,6 jordkloder i året. Alt dette skader naturen, fyrer opp under klimakrisa, og er en veldig kortsiktig strategi.

Bærekraft har med balanse å gjøre. Vi må jo fremdeles kunne få tak i mat, produsere klær og bygge hus. Men det må være samsvar mellom de ressursene vi tar ut fra kloden og det den er i stand til å reprodusere.

Bærekraftig utvikling handler derfor om at vi må legge om hvordan vi forvalter jordas ressurser, hvordan vi produserer, forbruker og lever slik at all vår menneskelige virksomhet foregår på en måte som ikke går ut over kommende generasjoners mulighet til å gjøre det samme.

Sosial og økonomisk bærekraft

Men bærekraft handler ikke bare om ressurser, produksjon og forbruk. Vi snakker også om sosial bærekraft og økonomisk bærekraft.

Sosial bærekraft handler om de menneskelige kvalitetene ved samfunnet: At folk skal ha like muligheter til helsehjelp, utdanning, trygghet og livsutfoldelse – og at du har mulighet til å påvirke samfunnet, for eksempel gjennom demokratiske valg.

Økonomisk bærekraft handler om at alle skal ha økonomisk trygghet, mulighet til å livnære seg selv og familien, og at samfunnet har en forutsigbar og rettferdig økonomi som gjør det mulig å leve verdige liv – også på lang sikt.

Hvordan jobber Svanemerket med bærekraft?

Bærekraft er et helhetlig begrep: Det handler om hvordan natur, miljø og mennesker henger sammen og påvirker hverandre. Svanemerket har også et helhetlig perspektiv, fordi vi vurderer hele livssyklusen til det vi vil sertifisere og alle relevante miljøproblemer som kan oppstå underveis. Også sosiale og etiske forhold stiller Svanemerket krav til.

FNs bærekraftsmål er verdens felles plan for å bekjempe ulikhet og fattigdom, beskytte kloden og stanse klimaendringene innen 2030. Svanemerket bidrar til mange av målene, men særlig mål nr 12: Ansvarlig produksjon og forbruk.

Les mer