FNs 12. bærekraftsmål: Ansvarlig forbruk og produksjon

Svanemerket bidrar aller tydeligst til FNs 12. bærekraftsmål. Det handler om ansvarlig forbruk og produksjon. Hva innebærer det?

Svanemerket gir produsenter en konkret oppskrift på hvordan de kan redusere miljøbelastningen til produktene deres. Det offisielle miljømerket hjelper også forbrukere og innkjøpere med å gjøre gode valg når de skal handle. Slik bidrar Svanemerket til bærekraftsmålet om ansvarlig forbruk og produksjon. Illustrasjon: GettyImages, Miljømerking

Svanemerket arbeider for at produksjon og forbruk skal belaste miljøet mindre. Det sikrer både bærekraftig produksjon og kontroll tilbake i leverandørkjeden – og gjør at sluttbrukeren får bærekraftige produkter.

De svanemerkede produktene lages over hele verden. Uansett hvor de produseres, stiller Svanemerket strenge miljøkrav som går lengre enn lovgivningen. Slik bidrar vi til å spre mer miljøvennlige produksjonsmåter – også til andre land.

Mål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon har flere delmål. Slik bidrar Svanemerket:

Delmål 12.2 Oppnå en bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser

Vi bidrar til bærekraftig ressursbruk ved å stille krav til økt bruk av fornybare råvarer, og effektiv utnyttelse av råvarer, energi og vann i produksjonen av svanemerkede produkter.

Delmål 12.3 Redusere matsvinn blant forbrukere, i butikker og i alle ledd av produksjons- og forsyningskjeden

Alle svanemerkede dagligvarebutikker måler matsvinnet. Vi belønner både svanemerkede butikker, hoteller, restauranter og kantiner hvis de innfører tiltak for å kaste mindre mat.

Delmål 12.4 Forvalte kjemikalier og avfall på en miljøvennlig måte og redusere utslipp til luft, vann og jord

Svanemerkets strenge kjemikaliekrav sikrer at kjemikalier i alle ledd i livssyklusen håndteres slik at de ikke skader miljøet.

Svanemerket er dermed et godt virkemiddel for å fase ut miljø- og helsefarlige stoffer i produkter og produksjonsprosesser. Slik er Svanemerket med på å hindre at både de som bruker, og de som lager produktene, utsettes for skadelige kjemikalier – og at luft, vann og jord forurenses.

Delmål 12.6 Stimulere virksomheter til å innføre bærekraftige arbeidsmetoder og integrere informasjon om bærekraft i sine rapporteringsrutiner

Svanemerket er en tredjepartssertifisering som har absolutte og åpent tilgjengelige krav. Dermed blir det enklere for virksomheter å dokumentere arbeidet med bærekraft.

Kravene til svanemerkede investeringsfond stimulerer både fondene og virksomhetene de investerer i, til å rapportere på bærekraft.

Hoteller, restauranter og dagligvarebutikker skal også rapportere framgangen i bærekraftarbeidet.

Delmål 12.8 Sikre at mennesker i hele verden har relevant informasjon om og er seg bevisst en bærekraftig utvikling og livsstil

Svanemerkets visjon er å være en nordisk ledestjerne for en mer bærekraftig livsstil. Både kommunikasjonen til de sertifiserte virksomhetene og Svanemerket selv bidrar til dette.

Les mer