Svanemerket og skog

Skog er en viktig naturtype som huser 60 prosent av alle kjente dyre- og plantearter i Norge. Samtidig er den en ressurs som mange produkter er laget av. Hvordan ser Svanemerket på skog?

Skoglandskap i kveldssol.
Skog er viktig både som leveområde for dyr og planter, som friluftsarena, og som kilde til den verdifulle ressursen trevirke. Svanemerket stiller mange krav for å sikre bærekraftig bruk av skogen. Foto: GettyImages

Skogen er den naturtypen som byr på aller størst biologisk mangfold. Noen arter lever på skogbunnen, mange myldrer oppover treleggene, andre troner i trekronene. Halvparten av alle de utrydningstruede plante- og dyreartene i Norge lever i skogen.

Biologisk mangfold

Skogen er viktig som biotop, eller leveområde for planter, sopp og dyr. 80 prosent av det biologiske mangfoldet på land lever i skogen, og en kvadratkilometer skog kan være hjem for så mange som 1000 ulike arter. Vi vet at det biologiske mangfoldet i verden trues av menneskelig aktivitet. Det viste rapporten som Naturpanelet, IPBES, la fram i 2019. Skogen er dessverre ikke noe unntak:

 • 45 % økning i tømmerproduksjon siden 1970 (4 milliarder kubikk i 2017)
 • 50 % utvidelse av jordbrukareal skjedde på bekostning av skog
 • 68 % av den før-industrielle skogen er igjen, resten er tapt
 • 10-15 % av tømmerdriften i verden er illegal
 • 300 millioner mennesker bor i skoger

Skogen gjør en klimajobb

Skogen er også viktig som karbonlager, og har derfor stor klimaverdi. Vi snakker ofte om regnskogen som viktig i klimasammenheng, men også den boreale skogen vi har her hjemme lagrer enorme mengder CO2. Hogger vi mer enn det som vokser opp, øker de totale utslippene. I Norge har vi heldigvis større tilvekst av skog enn det som tas ut, men globalt hogges det mer enn det som vokser.

Tre som råvare

Det er viktig å ta vare på skogen både på grunn av det biologiske mangfoldet, på grunn av skogens viktige rolle i klimasammenheng, og ­­fordi skogen er en viktig råvare for mange produkter.

Har du tenkt over hvor mange ting omkring oss som er laget av tre? Noe er lett å se, andre ting er kanskje mer overraskende:

 • Tremøbler
 • Bygningsplater
 • Avis, skrive- og kopipapir
 • Holdbart trevirke
 • Dopapir og tørkerull
 • Bleier
 • Gulv
 • Viskose
 • Rayon
 • Vanilin
 • Bioetanol (drivstoff)
 • Brensel til bioenergi

Svanemerkets skogkrav

Svanemerket legger vekt på at skogen skal drives bærekraftig. Derfor stiller vi strenge krav til hvordan trevirket blir tatt ut av skogen, og krever sertifisering og sporbarhet etter sertifiseringsordningene FSC og PEFC.

I tillegg har vi en liste over treslag som ikke er tillatt å bruke i svanemerkede treprodukter. Listen er basert på informasjon fra tre kilder:

 • IUCN er den internasjonal rødliste over truede arter,
 • CITES er en handelsavtale som kontrollerer handel med ville dyr og planter.
 • I tillegg bruker vi Regnskogfondets liste over tropisk tre som omsettes i Norge.

Ut fra disse kildene har vi satt sammen en liste over tropiske trearter som vi ikke tillater, og som i praksis utelukker tropisk trevirke fra svanemerkede treprodukter.

Les mer