Høring: Forslag til reviderte miljøkrav til svanemerket tørkepapir, toalettpapir, servietter og annet mykpapir

Ambisiøse krav til reduksjon av klimagassutslipp i produksjonen av mykpapir er et av forslagene Svanemerket kommer med i reviderte miljøkrav til produktgruppen. Nå kan du si din mening om det som er foreslått. Høringsfristen er 6. mai.

De viktigste endringene som foreslås er:

 • Både referanseverdiene for brensel (1650 kWh/ADt) og elektrisitet (800 kWh/ADt) i mykpapirfabrikken er strammet inn (O4). Dette gjelder også avsvertet masse ved mykpapirproduksjon (henholdsvis 300 og 450 kWh/ADt).
 • Kravene til klimagasser (O5-O6) er skjerpet. Det er et nytt krav til fossilt brensel som forbyr bruk av fossil olje og kull i produksjon av prosessvarme (O5). Bruk av naturgass er imidlertid fortsatt tillatt. Grenseverdien som er satt for utslipp av klimagasser er 300 kg/ADt som omfatter brensel og elektrisitet som brukes til produksjon av prosessvarme.
 • Kravet til utslipp til vann og luft er skjerpet (O7), både referanseverdiene for spesifikke utslipp men også den individuelle poengberegningen (fra 1,5 til 1,3).
 • Grenseverdier for klororganiske stoffer i våtstyrkemidler og i hjelpekjemikalier er endret (O9), og er nå 3000 ppm for våtstyrkemidler og 300 ppm for hjelpekjemikalier.
 • Kravet til mykpapir og mykpapirprodukter markedsført i kontakt med matvarer er endret (O11), Svanemerkede tørkepapir og servietter skal følge BfRs anbefaling XXXVI. Papir og papp for matkontakt, april 2021 eller nyere versjoner.
 • For tørkepapir og servietter produsert av resirkulert fiber er det lagt til maksimalt tillatt innhold av total organisk fluor (TOF) og Bisfenol A, F og S i kravet Innhold av skadelige stoffer og blødninger (O12).
 • Krav til emballasje er endret, primæremballasje av plast, skal bestå av minst 50 % resirkulert materiale (O16), etter år 2025 økes innholdet av resirkulert plast til minst 75 %. For papiremballasje skal det resirkulerte innholdet være 100 %. I tillegg skal emballasje være laget av monomaterialer, være resirkulerbar og informasjon om hvordan man sorterer emballasjen skal spesifiseres på emballasjen (O17).

Ulike moduler

Kravene til papirprodukter er samlet i et såkalt modulsystem, der Basismodulen og Kjemikaliemodulen inkluderer de generelle kravene til masse- og papirproduksjon, inkludert skogbruk. Basismodulen og kjemikaliemodulen ble revidert til generasjon 3 i 2020. Revisjon av disse modulene påvirker også mykpapir.

De største endringer i grunnmodulen, generasjon 3:

 • Når det gjelder kravet til fiberråstoff (O7) er grensen for sertifisert fiber økt fra 30 % til 70 % i papir. For papir produsert av resirkulerte fibre er grensen minimum 70 % eller alternativt en kombinasjon av sertifiserte og resirkulerte fibre som oppnår 70 %. Grenseverdien for sertifisert fiberråstoff som stammer fra akasie og eukalyptus er minimum 70 % for masse.
 • Referanseverdier for masser vedrørende energi (vedlegg 4) og utslipp til vann/luft (vedlegg 5), er strammet inn. Beregning for energipoengsummen til papiret er endret.
  I den kjemiske modulen, generasjon 3:
 • Krav O1 for klassifisering av produksjonskjemikalier er utvidet med ytterligere fareklasse og faresetning (H412).
 • Det er et nytt krav til forbudte stoffer (krav O2), slik som at stoffer på kandidatlisten ikke skal være inngående stoffer i kjemiske produkter som brukes i produksjon av tremasse og papir. Deretter fjernes noen tidligere krav, som for eksempel kravet om restmonomerer, da disse nå inngår i det nye kravet.
 • Definisjonen av inngående stoffer og urenheter i kjemiske produkter er oppdatert, grensen for urenheter i det kjemiske produktet er 1000 ppm (0,1 w-%).

Vi ønsker å fremheve følgende punkter:

Energikravet (O4) og grenseverdien satt på utslipp av klimagasser (300 kg/ADt) i O6 i Kriterier for mykpapiret og mykpapirproduktene. Hvis du har kommentarer til disse nivåene, vennligst forklar innvendingene dine ved å spesifisere hvilken type brensel du bruker, og hvorfor du derfor anser de foreslåtte grensene som et problem. Vi ønsker også å få kommentarer til muligheten for å sette en dynamisk grenseverdi for klimagasser som vil bli skjerpet over tid.

Send oss høringssvar

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge er Kristian Kruse, og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 6 mai 2022 via svarskjema under her, per post eller epost til post@svanemerket.no.

En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Kristian Kruse

miljørådgiver

+47 92656283kk@svanemerket.no

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf)

Forslag til nye miljøkrav (pdf)

Bakgrunnsdokument til de foreslåtte kravene (pdf)

Papir, basismodul (pdf)

Papir, kjemikaliemodul (pdf)

Bakgrunnsdokument papir, kjemi og basis (pdf)

Utslipp og energi (xls)