Høring på reviderte miljøkrav for investeringsfond

Svanemerkets miljøkrav til investeringsfond og investerings-produkter er nå på høring. Høringsfristen er 28. juni.

Det er gjort mange endringer innen de fire kravområdene ekskludering, inkludering, aktivt eierskap og transparens/rapportering.

Ekskludering

Her har følgende blitt lagt til:

 • Transport og tjenester relatert til kull, olje, gass og uran
 • Salg av tobakk
 • Produksjon og salg av våpenrelaterte produkter

Inkludering

Endringer og innstramninger:

 • Kravet til ESG-analyse på innehav i porteføljen har blitt strammet inn fra 90 til 100 % (krav O13), samtidig som andelen av porteføljen som skal leve opp til et høyt nivå på bærekrafts-arbeidet (”strong ESG practices”) har blitt strammet inn fra 50 til 70 % (krav O16).
 • Selskaper i bransjer med store klimagassutslipp må oppfylle visse vilkår for å kunne være med i porteføljen, ellers må fondsselskapet jobbe med å påvirke selskapet (nytt krav O14).
 • Fondsselskapet må gjøre en dypere analyse av selskaper i bransjer med stor innvirkning på det biologiske mangfoldet. Fondsselskapet skal publisere bærekraftsrelaterte trusler og muligheter, og drive påvirkning mot selskapet (nytt krav O15).
 • Fond med et tydelig tema og strategi koblet til EUs taksonomi, FNs bærekraftsmål, Science Based Targets eller en EU-klimaindeks som følger Paris-avtalen, eller som har en stor andel av porteføljen som driver bærekraftsarbeid på høyt nivå, premieres med poeng.

Aktivt eierskap

Kravene er skjerpet ved at:

 • Alle alvorlige påstander om innehav i porteføljen må publiseres på hjemmesiden innen en måned, og dersom innehavet beholdes, må fondsselskapet søke å påvirke selskapet det gjelder (krav O17).
 • Kravet om påvirkningsarbeid har blitt gjort tydeligere og mer spesifikt (krav P2).
 • Grenseverdien for når fondet får poeng for andel stemmer har blitt skjerpet inn (krav P3).

Transparens og rapportering

Kravene er skjerpet slik:

 • Bærekraftsrapporten må nå omfatte flere områder, blant annet skal bærekraftsrelaterte trusler og muligheter knyttet til klimagassutslipp og biologisk mangfold rapporteres for de største innehav.

Poengkrav

Kravene til antall poeng er økt:

 • Et av de obligatoriske kravene er å samle poeng fra såkalte poengkriterier. Kravet er strammet inn slik at fondet skal samle 6 (obligasjonsfond 5) av 11 poeng. Tidligere var det 16 poeng å velge blant.

Vi er spesielt interessert i synspunkter på følgende:

 • O3: Hensikten med kravet er å regulere bruken av derivat og indirekte innehav i et svanemerket fond. Nordisk Miljømerking vil forsikre seg om at disse instrumentene følger kriteriene i tilstrekkelig grad. På den andre siden er det viktig at fondet kan bruke verktøy som gjør det mulig å håndtere porteføljen på en effektiv måte under ulike markedsforhold. Hvordan balanserer kravet disse hensynene?
 • O14: Med dette kravet ønsker vi å premiere selskap under rask omstilling i bransjer som har store klimagassutslipp. Hvordan kan dette kravet bli enda tydeligere og enklere å oppfylle i praksis?
 • O14. Systemet for å beregne klimagassutslipp gjør at et selskap kan godskrive seg utslippskutt ved å kjøpe fornybar energi samtidig som det regionale strømnettet inneholder en stor andel energi fra fossile kilder. Hvordan kan kravet utvikles for å håndtere denne problematikken?
 • O15: Det biologiske mangfoldet blir stadig mer truet. Nordisk Miljømerking har valgt å stille krav til analyser, rapportering og påvirkningsdialog innen visse bransjer. Sett i forhold til hvordan fond fungerer – er dette en effektiv måte å støtte opp om det biologiske mangfoldet på?
 • P1: Kravet har mange ulike deler. Er de angitte poenggrensene for de ulike temaene på et passende nivå?
 • O19: Er omfanget greit, gitt at private investorer som regel er den primære målgruppen?
 • O20: Aksjefond skal samle 6 poeng og obligasjonsfond skal samle 5 poeng. Er det et greit nivå?

Send oss høringssvar

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge:

Anne-Grethe Henriksen

Markeds- og kommunikasjonssjef

+47 91324541agh@svanemerket.no

Vi ber dere sende kommentarene til oss innen 28. juni 2021 via svarskjema (se lenke under her), per post eller epost til post[at]svanemerket.no.

Høringsdokumenter / Consultation documents

Send inn høringsuttalelse / send reviews here

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Per Sandell. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over høringsinstansene. Når vi har utviklet dette høringsforslaget, har vi tatt høyde for EUs pågående arbeid med taksonomi for finansielle produkter, og med EU Ecolabels miljøkrav for samme produktgruppe. Hva som blir vedtatt som regelverk og forordninger er ikke klart når høringsprosessen starter.

Webinar om høringsforslaget

Det vil bli arrangert et nordisk webinar på Microsoft Teams for å presentere høringsforslaget:

Webinar på svensk, onsdag 12. mai kl. 09.00-09.45 CET

Webinar på engelsk, onsdag 12. mai kl. 10.30-11.15 CET