Høring: Reviderte krav til rehabilitering av bygninger

Forslag til revisjon av miljøkrav for svanemerking av rehabilitering av bygninger er nå på offentlig høring. Høringsfristen er 29. oktober.

Svanemerket har revidert kravene til rehabilitering av bygninger. Du kan si din mening innen 29.oktober.

Svanemerket reviderer kravene til rehabilitering av bygninger og vi gjennomfører nå en høring for å få kommentarer til de reviderte kravene. Høringsforslaget sendes til et bredt spekter av høringsinstanser og høringsinnspillene vil bli brukt aktivt i det videre arbeidet med å skjerpe og forbedre kravene.

Miljøkravene i denne revisjonen er utvidet til også å gjelde hoteller og tilhørende konferansefasiliteter. Det er innført nye krav knyttet til sirkulær økonomi og klima. Det er også satt nye grenser for bygningens energibruk og innført et alternativt krav til fredede og verneverdige bygninger. Kravene til kjemiske produkter og byggevarer er i stor grad harmonisert med kriteriene for nybygg generasjon 4. Kriteriedokumentet er tilpasset de tekniske screening-kriteriene i EUs taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet, miljømålet «begrensning av klimaendringer», avsnitt 7.2.

Vi ber om synspunkter og kommentarer til forslaget som helhet og spesifikt til følgende punkter:

  • Omfanget av produktgruppedefinisjonen.
  • Implementering av hoteller og konferansefasiliteter i kriteriene.
  • Den overordnede strukturen i seksjonen «før byggefasen». Er den i tråd med praksis i bransjen?
  • Miljøkartleggingens omfang – er det rimelig at den også skal omfatte deler av bygget med mistanke om farlige stoffer/avfall som ikke er del av rehabiliteringen?
  • Krav O13 Byggavfallshåndtering – prosentandelen i forhold til både rivning og byggavfall.
  • Alternativt energikrav for fredede og verneverdige bygninger.
  • De tre ulike alternativene for å dokumentere kravet på radon.
  • At kravene til belysning og hvitevarer først aktiveres når disse er en del av rehabiliteringsprosjektet.
  • Den mer avgrensede tilnærmingen i kravet til støymiljø i kontorbygg, hoteller, barnehager og skoler (fokuserer kun på etterklangstid).
  • Tilnærmingen som ble valgt for å håndtere tilpasningen til EUs taksonomi.

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av nordisk produktansvarlig Stinus Kappel Andersen.

Send oss høringssvar

Deres kommentarer til de nye miljøkravene er viktig for oss. Innspill kan sendes innen 29.oktober 2023 via svarskjema under, per post eller til post@svanemerket.no. Alle høringssvar vil bli gjennomgått og vurdert, og en oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Spørsmål?

Har du spørsmål om denne høringen kan du ta kontakt med vår miljørådgiver Anita Spjøtvold.

Anita Spjøtvold

nordisk produktansvarlig

+47 93095756asp@svanemerket.no

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf)

Forslag til krav (engelsk, pdf)

Bakgrunnsdokument (engelsk, pdf)