Revisjon av kriteriene for møbler og innredninger

Forslag til reviderte miljøkrav til svanemerkede møbler og innredninger er nå ute på høring. Målet med revisjonen er å styrke kravenes profil når det gjelder klima og sirkulær økonomi. Høringsfristen er 3. juni.

De viktigste endringene som foreslås er:

  • Strukturen er omarbeidet slik at kravene til hvert enkelt materiale, kjemikaliekravene inkludert, er samlet under egne kapitler.
  • Kravene er utvidet med materialene papir og andre fornybare råvarer som dun, fjær, halm og liknende. Det ønskes også å inkludere materialene naturstein og steinkompositt basert på EU Ecolabels kriterier for Hard coverings. Disse kriteriene er imidlertid under revisjon i EU, så kravene vil bli inkludert senere.
  • Det stilles et overordnet krav til andel materialer som er fornybare/gjenvunnet/gjenbrukt i produktet.
  • Kravet til gjenvunnet metall er skjerpet ved at andel gjenvunnet metall skal være minimum 70 vekt-% samt at kravet gjelder om andel metall er 30 vekt-% eller mer i produktet. Det stilles også tydeligere krav til sporbarhet i leverandørkjeden.
  • Det stilles flere og mer omfattende kjemikaliekrav.
  • Emisjonskrav til skummede stoppmaterialer er skjerpet.
  • Det stilles flere nye krav relatert til sirkulære aspekter, f.eks. at komponentene i møbelet skal kunne separares fra hverandre samt garantikrav.
  • Kravmodellen for tekstiler og skinn/lær er endret og kravene er generelt skjerpet. Blant annet stilles det nye krav til fiberproduksjon for tekstil, skinn og lær som brukes som yttertrekk på f.eks. sofaer, stoler og madrasser.

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Eline Olsborg Hansen. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over høringsinstansene.En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Send høringssvar

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge:

Kristian Kruse

miljørådgiver

+47 92656283kk@svanemerket.no

Vi ber dere sende kommentarene til oss innen 3. juni via svarskjema nedenfor, per post eller epost til post[at]svanemerket.no. (fristen er forlenget til 3. juni pga. korona-epidemien)

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf)

Consultation letter (pdf)

Forslag til nye kriterier (pdf)

Bakgrunnsdokument (pdf)

Proposed Criteria document (pdf)

Background document (pdf)

Beregningsark/Calculation Sheet (xls)