Statsbudsjettet 2024: Må gjøre det enklere å ta gode miljøvalg

Regjeringen styrker Svanemerket over statsbudsjettet, og løfter frem miljømerker som et viktig verktøy for å nå klimamålene.

Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket, er positiv til at regjeringen fremhever offentlige anskaffelser som en viktig motor i det grønne skiftet. CF- Wesenberg.

Regjeringen vil legge til rette for at det skal bli enklere for forbrukere, virksomheter og innkjøpere å ta mer klima- og miljøvennlige valg.

– Vi må redusere klima- og miljøbelastningen fra produksjon og forbruk. Derfor må det være enkelt for både forbrukere og offentlige innkjøpere å ta gode valg som bidrar til dette, og her spiller Svanemerket en viktig rolle. Det er svært positivt at Svanemerket styrkes i årets statsbudsjett, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.

Stadig flere ønsker å ta gode miljøvalg, men synes det er vanskelig å gjennomføre i praksis. Blant annet fordi det florerer av grønne påstander uten belegg. Dette går også utover de virksomhetene som faktisk kan dokumentere at deres produkter og tjenester er mer miljøvennlige.

– Tilliten til virksomhetenes grønne markedsføring er alarmerende lav. Grønn støy ødelegger både for seriøse virksomheter og forbrukere som ønsker å velge mer miljøvennlig. Det er avgjørende at regjeringen vil følge opp EUs arbeid med å gjøre det enklere å ta gode valg, og vi er veldig fornøyde med at regjeringen viderefører denne innsatsen, sier Lund.

Nøkkelen til grønn omstilling ligger i forenkling og standardisering

Svanemerket er glade for satsingen på økt kompetanse hos offentlige innkjøpere som foreslås i årets budsjett. Det offentlige handler for 740 milliarder hvert år, og det er viktig å utnytte denne enorme markedsmakten.

– Vi er positive til at regjeringen fortsetter satsingen på offentlige anskaffelser som en viktig motor i det grønne skiftet. Ved å kreve Svanemerket eller tilsvarende merkeordninger i anbud, kan innkjøpere i stat og kommune være trygge på at de tar de beste valgene, uten at de trenger å være miljøeksperter selv. Det vil redusere belastningen på klima og miljø, og bidra til en mer sirkulær økonomi, sier Lund.

Miljømerking Norge, som forvalter Svanemerket og EU Ecolabel i Norge, får 17.9 millioner kroner i forslag til årets statsbudsjett.

Regjeringen trekker frem Svanemerket som et viktig verktøy for grønn omstilling i forslaget til statsbudsjettet for 2024:

  • Miljømerking vil i 2024 halde fram med å arbeide for at talet på miljømerkte produkt skal auke på den norske marknaden, og informere forbrukarar og profesjonelle innkjøparar om at slike produkt er enkle og trygge miljøval.   
  • Svana skal synleggjerast som verktøy for å skape ein meir sirkulær og berekraftig økonomi, og det skal utviklast meir heilskaplege livsløpsvurderingar av produkt.
  • Miljømerka Svanen og EU Ecolabel vil framleis vere dei sentrale verkemidla for å formidle standardisert og kvalitetssikra informasjon om varer og tenester som er blant dei minst miljøskadelege på marknaden. 
  • Årleg undersøkjer Miljømerking kjennskapen til Svana […] I 2022 svarte 93 prosent av respondentane at dei hadde kjennskap til Svana (mot 92 prosent i 2021).

Vennligst ta kontakt for intervju.

Nina Margareta Høie

pressesjef

+47 46355314nmh@svanemerket.no