Miljøkrav ved anskaffelse av PCer, laptops, klienter og skjermer

Produksjon av PCer og skjermer forbruker mye energi, kjemikalier og verdifulle metaller. Ved å etterspørre og kjøpe PCer og skjermer type 1 miljømerker som TCO Certified, Blå Engel eller EcoMark Japan, bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål.

Før du kjøper nytt, anbefaler vi at du alltid vurderer om utstyret dere allerede har, kan ombrukes. Noen ganger er det kanskje nødvendig å reparere eller skifte ut komponenter eller oppdatere disse. Du bør utfordre tilbydere av IKT-utstyr på om de kan levere slike tjenester.

Steg to er å etterspørre brukt utstyr som en del av konkurransen. Først når disse mulighetene er uttømt kan man etterspørre nytt utstyr.

Forslag til miljøkrav ved anskaffelse

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over produkter lenger ned i artikkelen.

Tilbudet av miljømerkede produkter variere innenfor produktområdet avhengig av produkttype. Ta gjerne kontakt med Miljømerking hvis du ønsker å benytte kravspesifikasjon, men er usikker på om markedet er tilstrekkelig modent for din anskaffelse.

Vi foreslår en kombinasjon av kravspesifikasjon og tildelingskriterier.

Kravspesifikasjon

For at det skal være tydelig hvilke produkter som er omfattet av minimumskravet, anbefaler vi at at dette kommer fram i prisskjema, f.eks. ved at varelinjene gis en egen farge, eller at det merkes av i en egen kolonne.

Krav til miljømerkede produkter

Oppdragsgiver krever at følgende PC-modeller: modell 1, modell 2 ..(sett inn navn på modeller), er merket med TCO Certified eller tilsvarende merkeordninger: Tilsvarende merkeordninger som Blå Engel og Ecomark Japan vil også aksepteres.

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor.

Vellykket kopiéring!

Tildelingskriterier

Miljø – vektet 30%

Oppdragsgiver vil vektlegge om PCer, klienter og skjermer som ikke er nevnt under kravspesifikasjon er merket med TCO Certified, Blå Engel eller Ecomark Japan. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. Energy Star vil gi 25 % uttelling i forhold til TCO Certified.

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor.

Ved utregning av poeng på dette kriteriet vil oppnådd score på de enkelte produktene multipliseres med estimert volum (*i kroner eller antall) av de enkelte produktene.

Vellykket kopiéring!

*NB! For å sikre forutsigbarhet må oppdragsgiver skrive antall eller kroner i parentes i siste setning av formuleringen over.

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i kolonnen Miljømerket i vedlegg X Prisskjema dersom produktet som tilbys er miljømerket. Navn på merkeordning skal oppgis, og det må enten oppgis gyldig lisensnummer eller legges med gyldig sertifikat/lisensbevis. Dersom det oppgis lisensnummer, må det være mulig å søke på lisensnummeret på merkeordningens nettside for å sjekke at det er gyldig*.

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt.

Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises. 

* Merkeordninger hvor det er tilstrekkelig å oppgi gyldig lisensnummer:
TCO, Ecomark Japan.

For Blå Engel må det legges med sertifikat/lisensbevis, fordi det ikke er mulig å søke på lisensnummer på Blå Engel sin nettside.

Vellykket kopiéring!

Miljøkrav

PC-er som er miljømerket med TCO Certified;

  • krever lite energi
  • oppfyller strenge krav til innhold av blant annet tungmetaller og flammehemmere
  • har høy kvalitet
  • kan demonteres for gjenvinning

Last ned TCO Certified sine krav her:

Miljømerkede produkter

Her finner du oppdatert oversikt over miljømerkede PCer, klienter og skjermer:

Hva slags produkter kan miljømerkes?

TCO Certifieds krav til PC-er omfatter systemenhet, skjerm eller tastatur sammen eller hver for seg.

Andre merkeordninger

Tilsvarende merkeordninger som TCO Certified:

  • Blå Engel
  • Ecomark Japan
  • EPEAT Silver eller Gold

Merkeordninger som kan gi uttelling ved tildelingskriterier:

  • Energy Star

Miljømerking i Norge frasier seg juridisk og økonomisk ansvar for eventuelle klagesaker som følger som resultat av bruk av veiledningen i dette verktøyet.

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no