Miljømerking type 1, ISO 14024

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket og en av verdens strengeste og mest ambisiøse miljøsertifiseringer. Formålet er å bidra til mer bærekraftig produksjon og forbruk. Svanemerket kan også brukes som dokumentasjon når private og offentlige innkjøpere krever type 1 miljømerker.

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO) har laget en egen standard for miljømerking. Ut fra dette er Svanemerket miljømerking type 1 etter standarden ISO 14024.

Svanemerket dekker hele livssyklusen

Svanemerket gjør det lettere for forbrukere, bedrifter og innkjøpere å bidra til det grønne skiftet. Det er en av verdens strengeste miljøsertifiseringer og blir bare tildelt produkter og tjenester som oppfyller ambisiøse miljøkrav. Svanemerket er helhetlig. Det fremmer ressursutnytting, redusert klimapåvirkning, giftfri sirkulærøkonomi og bevaring av biologisk mangfold – alltid med sterkt fokus på helse. Hele livssyklusen er med i beregningen, fra råmateriale, produksjon og bruk til resirkulering og avhending. Svanemerket stiller også krav til produktets egenskaper som sikrer kvalitet og varighet.

Svanemerket er støttet av alle de nordiske myndighetene, og er det offisielle og mest kjente miljømerket i regionen. Det er en pålitelig, uavhengig, tredjepartssertifisering som gir bedrifter dokumentasjon på at produktet de tilbyr har høy miljøstandard.

Svanemerket stiller unike krav til hver produktkategori og gjør det lettere for forbrukere og innkjøpere å finne og velge produkter og tjenester som er blant de miljømessig beste innen sin kategori.

Svanemerket er et miljømerke type 1

Svanemerket er et miljømerke type 1 etter ISO 14024-standarden og medlem av GEN – det globale miljømerkingsnettverket for type 1 miljømerker. Se mer om prinsippene bak sertifiseringen på GENs nettside.

EU-direktivet om offentlige anskaffelser er gjennomført i Norge i form av en lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser. Miljømerker type 1 som Svanemerket og EU Ecolabel oppfyller anskaffelsesforskriftens §15-3 krav til å være et miljømerke du kan kreve.

ISO type I, II og III

  • ISO 14024: Type 1 miljømerker: Livssyklusbasert (LCA), multikriterier, absolutte krav, åpen kriterieprosess, tredjepartsverifisering
  • ISO 14021: Type II miljøpåstander: Oftest både selverklærte og enkeltpåstand om miljøaspekt
  • ISO 14025: Type III miljøvaredeklarasjon: LCA-basert produkterklæring, ingen absolutte krav, tredjepartsverifisering

Sjekkliste for type I miljømerker

Dette er de viktigste kriteriene fra standarden Miljømerker og deklarasjoner – Miljømerking type I – Prinsipper og prosedyrer (ISO 14024:2018), og hvordan Svanemerket møter dem.

Livssyklusbasert

Alle stadier, fra råmateriale, produksjon og bruk til avfall, gjenbruk og resirkulering er inkludert i vurderingen når kriteriene settes. Svanemerket stiller strenge miljøkrav i alle stadiene av produktets livssyklus.

Fokus på alle relevante miljøindikatorer i livssyklusen

Svanemerket stiller miljøkrav til både klima, kjemikalier, biologisk mangfold og sirkulærøkonomi.

Tredjepartsverifisering

Et produkt som er Svanemerket har gått gjennom en grundig sertifiseringsprosess, inkludert dokumentasjon og inspeksjoner på produksjonsstedet for å sikre at alle krav er fulgt.

Uavhengig

Kriteriene for Svanemerket er godkjent av det nordiske miljømerkingsstyret. Styret er uavhengig og representerer nasjonale styrer som består av organisasjoner som representerer handel, industri, og miljø- og forbrukerinteresser. Nordisk miljømerking er en non-profit-organisasjon, og bransjeuavhengig.

Absolutte krav

Svanemerket stiller absolutte krav («skal») med absolutte nivåer. Nivåene er reflektert i strenge kriterier i alle relevante livssyklusstadier, som alle sertifiserte produkter for den spesifikke produkttypen må oppfylle.

Transparent

Nordisk Miljømerking utvikler kravene i en åpen prosess hvor alle kan komme med innspill i en offentlig konsultasjon for alle interessenter. De endelige kravene er 100 prosent transparente og offentlig tilgjengelige på nettsider i alle de nordiske landene. Det gjør det enkelt for både forbrukere og innkjøpere å se hva merkene innebærer – og å identifisere produktene som er blant de miljømessig beste.

Produktspesifikke kriterier

Målet til miljømerker type 1 er å skille miljøvennlige produkter fra andre i samme kategori. Svanemerket setter kriterier spesifikt til produktet. Det betyr at hver produkttype har unike krav. Dette er essensielt for å håndtere de viktigste miljøfaktorene for produkttypen og dermed sikre optimale miljøfordeler.

Kvalitet og bruk er inkludert

For mange produkttyper viser livssyklusvurderinger at produktets levetid er det som påvirker den totale miljøpåvirkningen aller mest. Svanemerket stiller krav til kvalitet og funksjon ved å bruke generelt aksepterte standarder og metoder. Dette er viktig for å sikre effektive produkter med ønsket funksjon og potensial for lang levetid.

Jevnlig innstramming av kriterier

Svanemerket vurder og strammer kriteriene jevnlig, basert på nyeste miljøkunnskap og markedsutvikling. Når vi går gjennom kriteriene, blir alle svanemerkede produkter vurdert på ny og bedrifter må resertifisere ved å dokumentere at produktene oppfyller de nye kravene. Ny inspeksjon av produksjonssted blir også gjennomført av Nordisk Miljømerking.

Andre type 1 miljømerker

Les mer