Hva koster miljøsertifisering med Svanemerket?

Her er en oversikt over avgiftene til Svanemerket. Svanemerket har to hovedtyper av avgifter, søknadsavgifter og årsavgifter.

Hva er prisen for å miljøsertifisere mitt produkt med Svanemerket?

Du finner konkrete avgiftssatser og avgrensninger for søknader nederst på siden til den aktuelle kravgruppen.

Søk etter kravgruppe her (type vare eller tjeneste):

Søknadsavgift

Søknadsavgiften går til arbeidet med å gjennomgå søknaden og dokumentasjonen.

En søknad kan ikke omfatte flere sakstyper, eksempelvis både en utvidelse og en endring eller både fornyelse av lisensierte produkter og utvidelse med helt nye produkter. I disse tilfellene må det sendes inn en søknad per sakstype. Hver søknad vil få egen søknadsavgift.

Du finner de konkrete avgiftssatsene og aktuelle avgrensningene for søknader nederst på siden til det enkelte miljøkravområde.

Kontrollbesøksavgift

En søknadsavgift dekker ett kontrollbesøk i Norden. Ekstra kontrollbesøk i Norden, kontrollbesøk i Europa (utenfor Norden) og kontrollbesøk utenfor Europa faktureres i henhold til avgiftssatser oppgitt under den enkelte miljøkravgruppe.

Årsavgift

Lisensinnehavere betaler en årlig avgift for retten til å bruke Svanemerket. Størrelsen på årsavgiften avhenger av den årlige omsetning til det svanemerkede produktet (vare eller tjeneste). Avgiftssatsene er oppgitt under den enkelte miljøkravgruppe.

Årsavgifter oppgitt i euro

For de fleste miljøkravgrupper er årsavgiften oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn for omregning fra euro til NOK.

Avgiftsregler

Hva er årsavgiften hvis man kun har lisens deler av et år?

For helt nye lisenser innvilget etter 1. juli et år gjelder følgende: Årlig minimumsavgift, maksimumsavgift og knekkpunkt reduseres etter hvor mange dager av året lisensen er gyldig, ganget med en faktor på 2. Altså 2x antall dager som er igjen av året /365.

Særregler for konsern

I nordisk avgiftssystem har et konsern mulighet for på forhånd å be Nordisk Miljømerking om å legge sammen avgiftsgrunnlaget for konsernets lisenser innenfor samme produkt- og varegruppe ved beregningen av den årlige lisensavgiften. Det påligger konsernet å meddele dette før lisensavgiften faktureres.

En endring av fakturaen i ettertid (påkalling av konsernregelen) kan gjøres i regnskapsåret mot en ekstra avgift på tretusen femhundre (3 500) EUR. Senere endringer/justeringer utføres ikke. En forutsetning for at konsernregelen skal gjelde, er at datterselskaper med deres lisenser konsolideres inn i morselskapets konsernregnskap.

Ytterligere forutsetninger for konsernfakturering er:

  • Konsernet har kun én administrativ kontakt med Nordisk Miljømerking (kontakten har plikt til å holde seg oppdatert på status for alle konsernets lisenser)
  • Konsernet innrapporterer alle omsetningstall for konsernets svanemerkede produkter for hver lisens som inngår i konsernberegningen senest den 31. mars
  • Konsernet forplikter seg til å levere revisorerklæring på omsetningen av konsernets svanemerkede produkter hvis Nordisk Miljømerking krever det.

Non profit

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden og drives på non profit basis. Svanemerket ble opprettet av Nordisk Ministerråd i 1989 for å gi forbrukere og innkjøpere troverdig miljøinformasjon om produkter. Svanemerket er en del av forbrukerapparatet til myndighetene.

Miljømerking Norge får ca 11 millioner til drift over Barne- og familiedepartementets kapittel i statsbudsjettet hvert år. I tillegg mottar Miljømerking ca. 1 million i tilskudd fra Miljødirektoratet hvert år. Resten av driften finansieres av Svanemerkets avgifter. Alle avgifter går tilbake til driften av ordningen.

Spørsmål om avgifter?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilke type produkt spørsmålet gjelder.

Rune Fjelleng

økonomisjef

+47 90775114rf@svanemerket.no