Svanemerket – Nordens offisielle miljømerke

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden. Hva betyr det?

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island og ble opprettet av myndighetene for å gi forbrukere og innkjøpere troverdig miljøinformasjon.

Svanemerket er det offisielle miljømerket i alle de nordiske landene: Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Ordningen ble opprettet av Nordisk Ministerråd i 1989 for å gi forbrukere og innkjøpere troverdig miljøinformasjon om produkter. Svanemerket er et type 1 miljømerke.

Hjelp til forbrukere, produsenter og innkjøpere

Svanemerket er en del av forbrukerapparatet i Norge, sammen med Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet. På hver sin måte skal disse verktøyene hjelpe forbrukerne med å ta bedre valg, kjenne sine rettigheter og få sin rett.

Svanemerket er ikke bare til hjelp for forbrukere. Miljøkravene merket stiller gir produsenter en oppskrift på hvordan de kan produsere sine varer og tjenester med minst mulig miljøbelastning. Merket er også et viktig verktøy for innkjøpere som ønsker å stille ambisiøse og konkrete miljøkrav i anskaffelser.

Åpenhet

Som offisielt miljømerke er det naturlig at alle Svanemerkets krav, priser og regler ligger åpent tilgjengelig. Vi har offentlige høringer når vi legger fram nye eller reviderte krav, og vi besvarer alle innspill vi får i et dokument som også ligger fritt tilgjengelig.

Jevnlig revidering av krav

Kravene revideres hvert tredje-femte år. Da ser vi om det har kommet ny kunnskap, ny produksjonsteknologi eller nye markedsforhold som gjør at vi kan stramme inn miljøkravene enda litt til. Ut fra slike analyser lager vi et forslag til miljøkrav der vi hever ambisjonsnivået der det gir mest miljøeffekt. Forslaget sendes så på offentlig høring.

Etter høringsperioden og den etterfølgende justeringen legger vi fram de nye kravene som gjelder. Da må alle produsenter som har Svanemerket på sine produkter søke på nytt, og dokumentere at de også oppfyller de nye kravene.

Etterrettelighet

Svanemerket legger også stor vekt på dokumentasjon og kontroll. All dokumentasjon på at kravene er oppfylt blir nøye gjennomgått og dobbeltsjekket av oss, og vi drar på kontrollbesøk til produksjonsstedet uansett hvor det er i verden.

Driftstilskudd over statsbudsjettet

Merkeordningen får ca 10 millioner over til driften over Barne- og familiedepartementets kapittel i statsbudsjettet hvert år. Resten av driften finansieres av avgifter produsentene betaler når de vil sertifisere sin vare eller tjeneste. Svanemerket drives på non profit basis.

Barne- og familiedepartementet oppnevner representanter til Miljømerking Norges styre.

Svanemerket

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet av myndighetene for å gi forbrukere og innkjøpere troverdig miljøinformasjon. Merket reduserer miljøbelastningen fra produksjon og forbruk, ved å vurdere hele livssyklusen til et produkt, og alle relevante miljøproblemer som oppstår underveis.

Svanemerket gjør det enkelt å velge det mest miljøvennlige produktet eller tjenesten, og står for redusert klimabelastning, sirkulær økonomi, biologisk mangfold og et giftfritt samfunn.

Les mer