Høring: Forslag til reviderte miljøkrav til dagligvarebutikker

Miljøkravene for svanemerkede dagligvarebutikker er nå lagt ut på offentlig høring. Høringsfristen er 2.april.

Svanemerket har nå revidert kravene til dagligvarebutikker. Du kan si din mening innen 2.april.

Endringer vi gjerne vil ha kommentarer til

Vi ber om synspunkter og kommentarer til forslaget som helhet og spesifikt til følgende punkter:

  • Foreslåtte grenseverdier for andel økologisk, se krav O1 og P1.
  • Foreslåtte grenseverdier for andelen miljømerket, se krav O2 og P2.
  • Vi tar gjerne imot kommentarer til foreslåtte grenseverdier, men også eventuelle forslag til grenseverdier basert på egne beregninger på andelen av salget av økologiske og miljømerkede produkter.
  • Lokalproduserte varer, se krav P3. Hvor sannsynlig er det å få poeng her?
  • Avskogingsfritt kjøtt, se krav P4. En ny forskrift fra EU om avskoging gjør at vi foreslår krav rundt dette. Som et første steg på poengnivå, og vi tar med takk imot synspunkter på dette.
  • Klimapåvirkning, se krav O10. Hvordan ser muligheten ut for butikken til å få de obligatoriske 4 poengene?

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Sanna Wihlborg. Har du spørsmål knyttet til denne høringen kan du ta kontakt med henne på sanna.wihlborg@svanen.se eller telefon +46 76-941 28 49.

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf)

Forslag til miljøkrav og bakgrunnsdokument (pdf)

Beregningsark (xls)