Klimapanelets sjette hovedrapport: Kort tid igjen for å sikre en levelig og bærekraftig fremtid

Klimaendringene har større virkninger på natur og samfunn enn tidligere antatt. Både naturmangfold, mat- og vannsikkerhet, fysisk og mental helse og vår generelle velferd trues av klimaendringene. Nå har vi et kortvarig handlingsrom for å sikre en levelig og bærekraftig fremtid for alle.

Klimapanelets rapport slår fast at vi har kort tid på oss til å løse klimakrisen, men at vi likevel må tenke helhetlig. Det vi trenger er klimarobust utvikling. Det vil si at vi ikke «bare» kan løse et og et problem for seg, men at vi må gjennomføre utslippsreduksjoner og tilpasse oss klimaendringene, og samtidig fremme bærekraftig utvikling for både mennesker og natur.

Dette er noen av funnene i FNs sjette hovedrapport, som ble lagt fram 28. februar. I en 3000 sider lang rapport gjør 700 eksperter fra 90 land i fellesskap rede for virkninger av, sårbarhet for og tilpasning til klimaendringer.

Barth Eide: – Det er vi som lever og styrer nå som må løse dette

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide fikk overrakt rapporten via Skype fra Nairobi, der han leder FNs femte miljøforsamling.

– Dette er eksistensielt. Klimakrisen er ikke bare noe som skjer i framtiden, men som er her i dag og som blir verre og verre med hver desimal temperaturen øker. Denne rapporten er en påminnelse om at vi må gå gjennom alt vi gjør og se om det er i samsvar med å skape en klimavennlig framtid. Hvordan vi bygger bygg og byer, hvordan vi lever livene våre, hvordan vi reiser etc.
Det er ingen tid å miste, det er dette tiåret vi har. Det betyr at det er vi som lever og styrer nå som må løse dette. Det er det sterkt å ta inn over seg.

Espen Barth Eide, klima- og miljøminister

Helt nødvendig med helhetlig tilnærming

Klimapanelets rapport slår fast at vi har kort tid på oss til å løse klimakrisen, men at vi likevel må tenke helhetlig. Vi må åpenbart kutte utslipp raskt, men uten at vi skaper enda større problemer når det gjelder naturmangfold, forurensing og bruk av miljøgifter, eller at tiltakene slår urettferdig ut.

– Svanemerket har lang tradisjon for å jobbe helhetlig og tilbyr både produsenter, innkjøpere og forbrukere en enkel måte å redusere klima- og miljøbelastningen sin på. Klimapanelets rapport gir oss all grunn til å forsterke denne innsatsen, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.

Nøkkelinnsikter fra rapporten

  • Klimaendringer gjør skade på alle deler av naturen i alle deler av verden. Virkningene er større og mer omfattende enn tidligere antatt
  • Nå er det et kortvarig handlingsrom for å sikre en levelig og bærekraftig framtid for alle. Enhver ytterligere forsinkelse i global handlekraft vil føre til at dette vinduet lukkes.
  • Det vi trenger er klimarobust utvikling. Det vil si at vi ikke «bare» kan løse et og et problem for seg, men at vi må gjennomføre utslippsreduksjoner og tilpasse oss klimaendringene, og samtidig fremme bærekraftig utvikling for både mennesker og natur.
  • Å sikre robuste økosystemer og naturmangfold globalt, fordrer effektiv og rettferdig bevaring av omkring 30 – 50 prosent av klodens land-, ferskvanns- og havområder.

Les mer om Svanemerket og klima