Nytt innkjøpsdirektiv fra EU forenkler grønne innkjøp

EU har vedtatt nytt direktiv for offentlige innkjøp. Direktivet vil forbedre hverdagen til grønne innkjøpere blant annet ved å åpne opp for bruk av miljømerker.

EU flagg utenfor EU-kommisjonens hovedkvarter  i Brussel, Belgia.
EEropean Union flags in front of the Berlaymont building (European commission) in Brussels, Belgium.

Det norske anskaffelsesregelverket har vært karakterisert som monsterregler i media. Reglene fører til stadige lovbrudd, og frykten for å bryte reglene fører til byråkratiske anbudsprosesser. EUs nye anskaffelsesdirektiv kan gjøre det lettere for offentlige innkjøpere å stille gode miljøkrav. Regelverket skal implementeres i Norge senest i slutten av mars 2016.

Grønn gavepakke

Direktør i Miljømerking Anita Winsnes sier «Det nye direktivet vil gjøre det enklere for innkjøperne å stille gode miljøkrav. Forenklingen vil stimulere til innovasjon mot produkter med stadig bedre miljøegenskaper. Offentlige innkjøp på 400 milliarder kroner hvert år kan bli Norges mest effektive verktøy for miljøresultater.»    

Miljømerker forenkler

Tidligere undersøkelser har vist at det viktigste hinderet for grønne offentlige innkjøp i Norge er mangel på kunnskap hos innkjøperne om miljø og hvordan utvikle miljøkriterier. Ved å benytte det offisielle miljømerket Svanen kan innkjøpere sikre seg profesjonelt utviklede miljøkrav som holdes faglig oppdatert med kontinuerligere justeringer. Men det har blitt slått fast av EU-domstolen at selv om offentlige innkjøpere kan stille miljøkrav, kan de ikke stille krav om konkrete merkeordninger. For innkjøpere har dette medført at man har måttet akseptere annen miljødokumentasjon som kan vise oppfyllelse av kravene til den aktuelle merkeordningen. For miljømerker som Svanemerket er slike krav svært omfattende og derfor har den potensielle evalueringsjobben vært avskrekkende for mange innkjøpere.

Åpner for bruk av miljømerker

Det nye direktivet åpner opp for å bruke seriøse miljømerker som miljøkrav med noen begrensninger og gitte forutsetninger. Dette kan forenkle både kravsetting og evalueringsjobben for offentlige innkjøpere i framtiden.

Svanens innkjøperklubb jobber med å avklare de juridiske betingelsene for bruk av miljømerker og hvordan det bør gjøres i praksis. Som en del av dette arbeidet arrangerte Svanens innkjøperklubb et seminar 20. november 2014  der blant annet advokat Robert Myhre, tidligere sekretariatsleder i Klageorgan for offentlige anskaffelser, presenterte mulighetene for miljøkrav med det nye direktivet nærmere.