Miljøkrav som regulerer bruken av kjemikalier

Med en null-toleranse for mange farlige kjemikalier er Svanemerket en av verdens strengeste merker når det gjelder å begrense bruken av skadelige stoffer.

Kjemiker heller et kjemikalium opp i et reagensglass.
Svanemerket stiller mange og strenge krav til kjemikaliene som brukes i fremstillingen av svanemerkede produkter. Kravene tar hensyn til både helse og miljø. Foto: GettyImages

Det er minst 140 000 kjemikalier i bruk. Ikke alle er skadelige, men dessverre har verdenssamfunnet gjennomgående for liten kunnskap om hvilke effekter de har.
Svanemerket utelukker eller begrenser sterkt bruken av skadelige kjemikalier, bruker et føre-var-prinsipp, og stimulerer til substitusjon – å bytte ut skadelige kjemikalier med ufarlige. Svanemerket utelukker og begrenser stoffer raskere enn regelverket.

Svanemerket reduserer bruk og utslipp av kjemikalier som kan skade helse og miljø i alle livsfasene til et produkt. Vi bruker alltid et føre-var-prinsipp inntil det er tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon på hvor giftig et stoff er. Vi regulerer både typen og mengden kjemikalier i svanemerkede produkter strengt, uten at produsentene bytter til stoffer som er enda verre.

Norske og europeiske kunnskapskilder

Når Svanemerket utvikler krav til produkter og tjenester, støtter vi oss på kunnskapen til norske og internasjonale myndigheter og forskningsmiljøer, slik som Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet her i Norge, og det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og EU-kommisjonens komite for forbrukersikkerhet (Scientific Comittee on Consumer Safety, SCCS). Ut fra det slike fagmiljøer sier – og vårt eget føre-var-prinsipp – setter vi krav til kjemikaliebruk i svanemerkede produkter.

Eksempler på krav Svanemerket stiller for å kutte ned på skadelige kjemikalier:

  • Hudpleie/hårpleie: Krav som reduserer faren for helseskade fra parfyme, farger, UV-filter og konserveringsmidler. Også krav som reduserer miljøskaden fra kjemikaliene, blant annet nedbrytbarhet, bioakkumulering (stoffer som lagrer seg i kroppen) og giftighet for vannlevende organismer.
  • Maling: Krav til løsningsmiddel, til miljøfarlige stoffer og konserveringsmidler. Kan ikke inneholde tungmetaller, stoffer som er hormonforstyrrende eller klassifisert som kreftfremkallende.
  • Tekstiler: Krav til innhold av kjemiske stoffer, fargestoffer og tungmetaller som kan være skadelige for mennesker og miljø, flammehemmende kjemikalier er forbudt, og produktene skal ikke være klorbleket eller inneholde allergifremkallende eller kreftfremkallende fargestoffer.

Les mer