Miljøkrav som tar hensyn til klima

Klimaendringene er blant de største miljøproblemene vi har, og behovet for kutte klimagassutslipp er stort. Svanemerket er et av mange verktøy som bidrar til å redusere klimabelastningen. Dette gjør vi for eksempel ved å stille strenge krav til energiforbruk og ved å stimulere til økt bruk av fornybare råvarer.

Styrtregn treffer en paraply.
Det haster med å få ned klimagassutslippene. Alle må gjøre sitt for at vi skal klare det: Politikere, produsenter, innkjøpere og forbrukere. Og ikke minst Svanemerket, som offisielt miljømerke. Foto: GettyImages

Klima handler ikke bare om direkte utslipp fra energiproduksjon og bruk. Å ta vare på det biologiske mangfoldet og å bruke ressursene effektivt og bærekraftig, er vel så viktig. Vi ser på klimaendringene i et helhetsperspektiv gjennom hele produktets livssyklus, og bidrar til lavere miljøbelastning generelt sett.

Svanemerket bidrar til reduserte klimagassutslipp ved å redusere energiforbruket, bidra til overgang fra fossile til fornybare råvarer, effektiv bruk av energi og materialer, og til å bruke materialer som belaster klimaet mindre. Dessuten bidrar merket til å ta vare på naturen – og robust og artsrik natur tåler endringer bedre. Krav som sikrer god kvalitet og lang levetid på produkter kan føre til forbruksreduksjon, noe som også er et viktig klimatiltak.

Eksempler på krav Svanemerket stiller for å redusere klimabelastningen:

  • Bygg: Strenge krav til god isolasjon og vinduer/dører sikrer bygg som har lavt energiforbruk. Også strenge krav til redusert energibruk i produksjon av byggematerialene.
  • Drivstoff: Krav til høy andel fornybare råvarer som er bærekraftig produsert, ingen bruk av fossile komponenter fra tjæresand, skiferolje eller kull. Krav om minimum 70 % lavere klimagassutslipp fra den fornybare andelen av drivstoffet enn fossile drivstoff-alternativ.
  • Møbler: Krav om at minst 70 % av metallet skal være resirkulert. Også krav som reduserer energiforbruket til produksjon av MDF-plater, og for standby-funksjonen på motoren til heve- og senkebord. En analyse viste at et svanemerket bord av denne typen gav 20 % reduksjon i klimagassutslippene sammenlignet med et tradisjonelt bord.

Les mer