Kjemiske byggprodukter

Med kjemiske byggprodukter mener vi her lim, fugemasse, sparkel samt utendørs maling, beis og lakk. Produktgruppen omfatter også impregneringsmidler for flis, stein og betong.
Tekst

Svanemerkede kjemiske byggprodukter

  •  har redusert innhold av flyktige organiske forbindelser.
  • oppfyller strenge grenser for bruk av blant annet miljøfareklassifiserte stoffer, organiske tinnforbindelser, konserveringsmidler, titanoksid og formaldehyd
  • har dokumentert god kvalitet

Last ned

Kjemiske byggprod. (N)

Kjemiske byggprod. (E)

Bakgrunnsdokument (N)

Bakgrunnsdokument (E)

Høringssammenstilling 2014

Skjemasamling, nordisk tekst (zip-arkiv)

Skjemasamling, engelsk (zip-arkiv)

Mappestruktur for dokumentasjon, nordisk tekst (zip-arkiv)

Mappestruktur for dokumentasjon, engelsk tekst (zip-arkiv)

 

Se hva det koster

Kriteriedokumentet for kjemiske byggprodukter er ett samlingsdokument for varegruppene:

  1. Utendørs maling og lakk
  2. Lim, fugemasse og sparkel
  3. Anti-korrosjonsbehandling til bruk i industri og infrastruktur
  4. Øvrig industriell maling og lakk
  5. Impregneringsmidler for fliser, stein og betong

Søknadsavgift og årsavgift beregnes pr. varegruppe.

Avgifter gjeldende f.o.m. 01.01.2021. Ta kontakt med Miljømerking hvis du ønsker informasjon om avgifter t.o.m. 31.12.2020. Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer.

Avgiftstype  

Beløp 

Søknadsavgift*

25 000 NOK + mva.

dog minst 3 125 NOK + mva. per resept 

Fornyelsesavgift*

12 500 NOK + mva.

dog minst 1 562 NOK + mva. per resept 

Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden) **

12 500 NOK + mva. per kontrollbesøk

Kontrollbesøk utenfor Europa **

20 000 NOK + mva. per kontrollbesøk

Ekstra kontrollbesøk i Norden

4 000 NOK + mva.

Utvidelse/endring av eksisterende lisens***

Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden: 
Under 4 timer: 3 125 NOK + mva.
4- 8 timer: 6 250 NOK + mva.
over 8 timer: 12 500 NOK + mva.

dog minst 3 125 NOK+ mva. per ny resept 

Årlig lisensavgift for Norden

0,3 % + mva. av nordisk omsetning opp til 30 mill. €
0,05 % + mva. for den delen av nordisk omsetning som overstiger 30 mill. 

Minimumsavgift for Norden ****

2 000 € + mva. per år

Maksimumsavgift for Norden ****

Ingen

Årlig lisensavgift for salg utenfor Norden ****

(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)

2 000 € + mva. per år

 

Lisensinnehavere kan slå sammen omsetningen for varegruppen "Utendørs maling og lakk" med omsetningen for produktgruppen "Innendørs maling og lakk" ved beregning av årsavgiften.

 En søknad kan ikke omfatte flere sakstyper, eksempelvis både en utvidelse og en endring eller både fornyelse av lisensierte produkter og utvidelse med helt nye produkter. I disse tilfellene må det sendes inn en søknad per sakstype. Hver søknad vil få egen søknadsavgift.

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

Søknadsavgiften dekker et kontrollbesøk i Norden.

Hvis fornyelse søkes først etter at lisensen er utløpt er søknadsavgiften 25 000 kr + mva.

** Kontrollbesøk utenfor Norden som varer mer enn en dag inkludert reise, blir fakturert ekstra med 8 500 kr pr ekstra dag.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke. Overføring av lisensen til et annet foretak faktureres med 3 125 kr + mva.

**** Årlig minimumsavgift for Norden på 2 000 € faktureres også for lisenser uten salg i Norden. Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.