Sykehusene satser på standardiserte klima- og miljøkrav i innkjøp

Som Norges største offentlige innkjøper er Sykehusinnkjøp bevisst på behovet for forenkling og standardisering når det gjelder klima- og miljøkrav i anskaffelser. Også produsentene som leverer på anbud etterspør standardisering.

Sykehusinnkjøp gjennomfører anskaffelser på vegne av alle helseforetak i Norge. De kjøper inn for 28 milliarder i året og har høye ambisjoner for å stille gode miljøkrav til det de skal kjøpe inn. Illustrasjonsbilde: GettyImages.

Miljøpolicyen legger lista høyt

Sykehusinnkjøp har etablert en offensiv miljøpolicy for anskaffelser. Blant annet sier policyen at miljøgifter og helsefarlige kjemikalier skal fases ut, og miljømerker type 1 som hovedregel skal stilles som obligatorisk krav. Videre legges det vekt på at kravene til klima og miljø skal være tydelige og forutsigbare, og at hensynet til sirkulær økonomi skal vurderes i alle anskaffelser.

Et slikt styringsdokument skaper forutsigbarhet for både innkjøpere og for produsentene når de samme kravene stilles konsekvent i anbudene.

Se filmen «Grønne anskaffelser og miljømerker» der du blant annet møter Trude Ertresvåg, som er miljøansvarlig i Norges største offentlige innkjøper, Sykehusinnkjøp. (2,5 min)

Effektivt verktøy

Sykehusinnkjøp står for anskaffelsene til alle helseforetakene i Norge, og er landets største innkjøper med et årlig budsjett på hele 28 milliarder kroner. Trude Ertresvåg er miljøansvarlig for anskaffelser i Sykehusinnkjøp, og er seg sitt miljøansvar bevisst.

Skal vi kutte klimautslipp, må vi jobbe med de indirekte utslippene fra drift. Varer og tjenester er sjelden del av et klimaregnskap, men kan utgjøre over ¾ av faktiske utslipp. Vi skal ta vår del av ansvaret for å holde temperaturen nede og sikre artsmangfoldet. For å få til det, må vi være effektive i innkjøp. Det å etterspørre type 1 miljømerker gjør det mulig for et sykehus i Japan, i USA og i Norge å stille like og relevante krav uten noe mer koordinering.

Trude Ertresvåg, miljøansvarlig for anskaffelser i Sykehusinnkjøp

Betydelige miljøgevinster

Når Sykehusinnkjøp kjøper inn varer og tjenester på vegne av alle helseforetakene til en samlet innkjøpsverdi på 28 milliarder NOK årlig, sier det seg selv at kravene ved disse innkjøpene skaper ringer i vannet. Hovedmålet til Sykehusinnkjøp er å redusere den negative påvirkningen på klima og miljø til et minimum i hele livssyklusen, forvarene og tjenestene som kjøpes inn. Det krever at leverandørene og produsentene omstiller seg og tilpasser produksjonen til de strenge kravene som stilles. Dette sikrer reelle miljøgevinster i bransje etter bransje.

Fakta om Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp er Norges største offentlige innkjøper, og driver en spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste for spesialisthelsetjenesten.

  • Årlig innkjøp for 28 milliarder NOK
  • Antall ansatte: 290 medarbeidere

Kilde: sykehusinnkjop.no