Hvordan kan du stille miljøkrav i en anskaffelse?

Du tar best hensyn til miljøet når krav og kriterier kan tilpasses markedssituasjonen i anskaffelsen du jobber med. Du kan velge å stille miljøkrav for et enkelt trinn i anskaffelsen eller kombinere flere.

Hvor i prosessen kan du stille miljøkrav?

Miljømerker som miljøkrav

Anskaffelsesforskriften (FOA §7-9) setter krav til oppdragsgiver å gjennomgå sin innkjøpspraksis og få en oversikt over hvor de største miljøbelastningene er, og hvordan de mest hensiktsmessig kan reduseres. I forskriftsbestemmelsen ligger også oppfølgingen av Stortingets anmodningsvedtak av 3. desember 2015, der regjeringen ble bedt om å innføre krav om minimum 30 % miljøvekting. Nærings- og fiskeridepartementet falt ned på innkjøpsfaglig skjønn. Det er du som innkjøper som avgjør om miljø er egnet som tildelingskriterium, eller om miljøhensyn best ivaretas på andre måter i den konkrete anskaffelsen.

Målet om å minimere miljøbelastningen av innkjøp er lagt inn i Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) paragraf 5 (LOA §5). Her heter det at offentlige innkjøpere skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger slik Stortinget har bestemt. Oppdragsgivere skal ha overordnede planer og rutiner for anskaffelsespraksis på miljøfeltet. Her ligger også kravet om å ha rutiner til å ivareta arbeidstaker- og menneskerettigheter i leverandørkjeden.

Du må likevel se hen til proporsjonalitetsprinsippet. Du må balansere målet om å redusere miljøbelastningen, med hovedregelen om at det skal være en konkurranse.

Trenger din virksomhet hjelp eller inspirasjon?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere kan bistå med kurs, veiledning og rådgivning innen grønne anskaffelser.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no