Miljøkrav ved anskaffelse av faste byggevarer

Byggebransjen står for cirka 40 prosent av ressursbruken, generert avfall og forbruk av energi i Norge. Ved å etterspørre og kjøpe byggevarer med med type 1 miljømerker som Svanemerket eller EU Ecolabel bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål og til sirkulær økonomi.

Før du kjøper nytt, anbefaler vi at du alltid vurderer om produktene dere allerede har, kan ombrukes. Noen ganger er det kanskje nødvendig å reparere eller skifte ut komponenter eller oppdatere disse. Du bør utfordre tilbydere av byggevarer på om de kan levere slike tjenester.

Steg to er å etterspørre brukte produkter som en del av konkurransen. Vinduer, dører og flere andre produkter kan kjøpes brukt. Først når disse mulighetene er uttømt kan man etterspørre nye byggevarer.

Forslag til miljøkrav ved anskaffelse

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over miljømerkede produkter lenger ned.

Tilbudet av miljømerkede produkter varierer innenfor produktområdet avhengig av produkttype. Vi foreslår som hovedregel tildelingskriterier for denne produktgruppen. Ta gjerne kontakt med Miljømerking hvis du ønsker å benytte krav i kravspesifikasjon, men er usikker på om markedet er tilstrekkelig modent for din anskaffelse.

Tildelingskriterier

*NB! For å sikre forutsigbarhet må oppdragsgiver skrive antall eller kroner i parentes i siste setning av formuleringen under.

Miljø, vektet 30%

Oppdragsgiver vil vektlegge om byggevarer er merket med Svanemerket eller et tilsvarende miljømerke type 1. Tilsvarende merkeordninger er EU Ecolabel og Blå Engel. Disse merkeordningene vil gi full uttelling i evalueringen, på lik linje med Svanemerket. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. Eksempelvis vil FSC, PEFC, ASI, M1, Emicode (EC1 og EC1 plus) gi 25 % uttelling i forhold til Svanemerket.

Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor. 

Ved utregning av poeng på dette kriteriet vil oppnådd score på de enkelte produktene multipliseres med estimert volum (*i kroner eller antall) av de enkelte produktene.

Vellykket kopiéring!

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i kolonnen «Miljømerket» i vedlegg X Prisskjema dersom produktet som tilbys er miljømerket. Navn på merkeordning skal oppgis, og det må enten oppgis gyldig lisensnummer eller legges med gyldig sertifikat/lisensbevis. Dersom det oppgis lisensnummer, må det være mulig å søke på lisensnummer på merkeordningens nettside for å sjekke at det er gyldig*.

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt.

Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises.

* Merkeordninger hvor det er tilstrekkelig å oppgi gyldig lisensnummer:
Svanemerket, EU Ecolabel, FSC, PEFC.

For Blå Engel må det legges med sertifikat/lisensbevis, fordi det ikke er mulig å søke på lisensnummer på Blå Engel sin nettside.
For andre merkeordninger må det undersøkes før innlevering av tilbud om det er mulig å sjekke eventuelt lisensnummer på merkeordningens nettside.

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Svanemerkets miljøkrav sikrer:

  • Begrenset energiforbruk gjennom hele produksjonen
  • Stor andel resirkulert eller fornybart materiale
  • Ingen eller redusert bruk av formaldehyd og organiske løsningsmidler
  • Sikrer at kvalitet og egenskaper blir dokumentert

For svanemerkede bygninger og fasadeplater med tre, gjelder følgende:

  • Tre fra bærekraftig skogbruk
  • For svanemerkede gipsplater: Bruk av resirkulerte materialer

For svanemerkede bygningsplater for innendørs bruk:

  • Kjemiske og utslippskrav som sikrer et sunt inneklima

Kravene som må oppfylles for å svanemerke en byggevare innenfor ulike produktkategorier:

Miljømerkede produkter

Hvilke typer av byggevarer kan bli miljømerket

Svanemerkets krav omfatter blant annet produkter som:

Andre merkeordninger innenfor byggevarer

Tilsvarende merker

Merkeordninger som kan gi uttelling ved tildelingskriterier

Miljømerking i Norge frasier seg juridisk og økonomisk ansvar for eventuelle klagesaker som følger som resultat av bruk av veiledningen i dette verktøyet.

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no