Svanemerket og FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å bekjempe ulikhet og fattigdom, beskytte kloden og stanse klimaendringene innen 2030. For å nå målene må alle gjøre en innsats: regjeringer, privat sektor, sivilsamfunnet og hvert enkelt individ.

Ikoner for FNs bærekraftsmål.
FN har formulert 17 mål for hvordan verdenssamfunnet skal bekjempe fattigdom og ulikhet, beskytte kloden og stoppe klimaendringene innen 2030. Illustrasjon: FN-sambandet i Norge.

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden. Målet med Svanemerket er at forbruk og produksjon skal belaste miljøet mindre. Når vi fastsetter kravene våre, vurderer vi derfor hele livssyklusen til produktene fra råvarer til produksjon, bruk, avhending og resirkulering.
Svanemerket fremmer bærekraftig bruk av ressurser, gjenvinning og ombruk og reduserer avfallsmengdene i alle deler av produktenes og tjenestenes livssyklus.

Svanemerket er et godt verktøy for å sikre en bærekraftig fremtid og bidrar aktivt til å nå 11 av de 17 bærekraftsmålene. Helt overordnet bidrar Svanemerket til å oppfylle mål 12, «sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre».

I tillegg støtter Svanemerket opp om mange av de andre bærekraftsmålene. Svanemerket fokuserer først og fremst på miljø, men legger også vekt på helse og sosiale forhold der det er relevant.

Ikonene for FNS bærekraftsmål  der målene Svanemerket bidrar på er fremhevet.
Svanemerket bidrar klarest til FNs 12. bærekraftsmål om ansvarlig forbruk og produksjon, men støtter også opp under en rekke av de andre. Illustrasjon: Miljømerking Norge

Les mer