Svanemerket og klima: Energi

Redusert energiforbruk, energieffektivitet, overgang fra fossil til bærekraftig og fornybar energi – og som følge av dette: reduserte klimagassutslipp.

En mann som legger solcellepanel.
Svanemerket stiller krav som reduserer energiforbruket, sørger for energieffektiv drift og overgang fra fossil til bærekraftig og fornybar energi. Alt dette bidrar til reduserte klimagassutslipp. Foto: GettyImages

Å redusere mengden energi vi bruker reduserer utslippene av klimagasser. Svanemerkets energikrav gjelder både materialer som blir brukt i produksjonen og de ferdige forbrukerproduktene.

Eksempler på Svanemerkets klimakrav:

 • Strenge krav til redusert energiforbruk i mange svanemerkede produkter. Spesielt fokus på bransjer eller produkttyper der det generelt er høyt energiforbruk.
  For eksempel produksjon av papir og trykksaker, men også tjenester som vaskerier, hoteller og dagligvarebutikker må oppfylle ambisiøse energikrav.
 • Bygg: Må være designet eller konstruert slik at energibehovet blir lavt. I en finsk studie ble utslippene av CO2 i et livssyklusperspektiv dokumentert å være vesentlig lavere i et svanemerket leilighetsbygg sammenlignet med et tilsvarende konvensjonelt bygg.
 • Møbler: En analyse viste at CO2-utslippene fra produksjonen av et svanemerket hev-og-senk-bord var 20 % lavere enn utslippene et tilsvarende bord. Dette kom hovedsakelig av lavt energiforbruk i produksjonen av treplatene og at bordet hadde lite behov for energi til stand-by-modus.

Energieffektivitet

Energieffektivitet er viktig for å redusere utslipp av klimagasser. Svanemerkets krav stimulerer til optimalisert og bærekraftig energiforbruk.

Eksempler på Svanemerkets krav til energieffektivitet

 • Trykkerier blir belønnet for å ha en plan for å drive mer energieffektivt.
 • Hoteller blir premiert for å bruke varmepumper og andre energieffektive tiltak slik som optimalisert ventilasjon og automatisk lyskontroll.
 • Vaskerier og rengjøringstjenester lever opp til diverse transport-krav som stimulerer til energieffektivitet. For eksempel må sjåførene få opplæring i «Eco-drive» og tjenestene må bruke kjøretøy som oppfyller gjeldende standarder for dette.

Overgang fra fossil til bærekraftig og fornybar energi

Hvor kommer energien fra? Energikilden har mye å si for å avgjøre hvor stor klimabelastning en vare eller tjeneste har. Der det er relevant og mulig for et miljømerke å påvirke, setter Svanemerket kravene for å påvirke skiftet fra fossile brensler til bærekraftig og fornybar energi. Der det er relevant blir lokalprodusert energi (som solcellepaneler og solfangere) foretrukket.

Eksempler på Svanemerkets krav

 • Drivstoff til transport består av en høy andel fornybare ressurser fra bærekraftig produserte og kontrollerte kilder
 • Investeringsfond kan ikke ha betydelige innehav i utvinning og foredling av fossil energi
 • Hotell og bygg premieres for bruk av solcellepaneler og solfangere

Reduserte klimagassutslipp

For å redusere bidraget til klimaendringene stiller Svanemerket også krav til utslippet av klimagasser. For eksempel kreves det beregninger for å identifisere viktige kilder for klimagassutslipp med enten en terskelverdi eller en plan for å redusere utslippene. Det kan settes grenseverdi for en spesifikk prosess, en enkelt fase eller flere i livssyklusen, avhengig av hvilke faser som teller mest når det gjelder klimabelastning.

Eksempler fra Svanemerkets krav

 • Drivstoff: Grense for utslipp av klimagasser i hele produksjonskjeden, helt fra produksjon av råvaren til stasjonen der drivstoffet fylles på kjøretøyet
 • I produksjon av LCD-skjermer på TVer og projektorer må det installeres et system som reduserer utslipp av gasser med svært klimaødeleggende effekt (GWP)
 • Vaskeri: Redusert klimabelastning oppnås ved å sette en grense for klimagassutslipp fra både drivstoff og elektrisitet.
 • Trykkerier premieres for å gjennomgå sine klimagassutslipp

Les mer