Slik bidrar Svanemerket til en mer sirkulær økonomi

Svanemerket stiller mange krav som gjør Nordens offisielle miljømerke til et godt verktøy for sirkulær økonomi.

1 minutt om hvordan Svanemerket bidrar til en mer sirkulær økonomi

Målet med Svanemerket er å redusere forbrukets samlede miljøbelastning. Derfor vurderer vi hele produktets livssyklus fra råvarer til produksjon, bruk, avfall og resirkulering når vi utvikler kravene til svanemerkede produkter. Dette sykliske perspektivet passer godt sammen med den sirkulære økonomien.

Følgende områder er viktige for oss:

 1. Økt bruk av fornybare, resirkulerte og bærekraftige råvarer
 2. Strenge kjemikaliekrav
 3. Redusert bruk av ressurser og energi
 4. Kvalitetskrav og levetid
 5. Produktdesign, demontering og mulighet for å reparere
 6. Gjenbruk og redesign
 7. Optimal avfallshåndtering

Svanemerket er et helhetlig miljømerke. Det betyr for eksempel at vi legger vekt på hvordan tiltak i én fase har positiv effekt i andre faser av livssyklusen. Dermed unngår vi å flytte en negativ miljøeffekt til et annet sted i sirkelen.

Vi stimulerer sirkulær økonomi på flere måter i produktets eller tjenestens livssyklus. Vi bygger opp under effektiv og bærekraftig ressursbruk, noe som reduserer svinn og sløsing. Ved å stille strenge krav til hvilke kjemikalier som kan brukes, bidrar vi til større potensial for resirkulering og gjenbruk.

Svanemerket utnytter samfunnets nåværende rammer for sirkulær økonomi best mulig. Vi tar utgangspunkt i den tilgangen vi har til råvarer og avfallssystemer her i Norden, og formulerer våre krav slik at det blir enkelt for virksomhetene å delta i den sirkulære økonomien.

Figure som viser at Svanemerket bidrar til en mer sirkulær økonomi ved å stille krav til hele produktets liv fra A til Å.
Svanemerket stiller krav i hele produktets liv fra A til Å. Kravene tar hensyn til sirkulær økonomi i alle de ulike fasene. Se nærmere forklaring og eksempler for alle stegene under.

Svanemerket prioriterer fornybare, resirkulerte og bærekraftige råvarer

Svanemerket stiller krav om bruk av fornybare, resirkulerte og bærekraftige råvarer der det kan oppnås en miljøgevinst.

Eksempler fra Svanemerkets krav:

 • Til byggeplater og bygg er det krav om at minst 70 % av trevirket er sertifisert som bærekraftig
 • Alt fra svanemerkede gulv til engangsservice og matemballasje må bestå av en høy andel fornybare råvarer
 • For tonerkassetter med det offisielle nordiske miljømerket er gjenbruk obligatorisk
 • I bygg premierer vi bruk av egenprodusert fornybar energi
 • Papirprodukter oppfyller krav om bruk av enten resirkulerte eller sertifiserte trefibre

Strenge kjemikaliekrav

Svanemerket stiller krav til kjemikaliene som blir brukt i materialer og ferdige produkter. Dette reduserer både miljøbelastningen under produksjon og kjemikalieeksponeringen i bruksfasen. Samtidig gjør kjemikaliekravene det mulig å gjenbruke og resirkulere produktet senere i livssyklusen.

Eksempler fra Svanemerkets krav:

 • For å bygge et svanemerket bygg må produsenten velge rene materialer som kan brukes om igjen
 • Det er forbud mot skadelige kjemikalier som ftalater i gulv og møbler, og mot halogenerte flammehemmere i tekstiler
 • I leketøy er det blant annet strenge krav til tilsetninger i plast

Kvalitetskrav og levetid

En viktig del av sirkulær økonomi er at produktene får lengst mulig bruksfase. Dette bidrar Svanemerket til ved å stille krav til funksjon, kvalitet og levetid. Produkter av god kvalitet varer som regel lenger og blir i større grad ombrukt.

Eksempler fra Svanemerkets krav:

 • Svanemerkede møbler må tilfredsstille strenge krav til slitestyrke og holdbarhet som bidrar til lang bruksfase
 • Tekstiler med Svanemerket må ha god fargeekthet og krympe svært lite
 • Svanemerkede vaskemidler må vaske svært effektivt, noe som gjør dem drøye i bruk

Krav til design, demontering og mulighet for å reparere

For relevante produkter stiller Svanemerket designkrav til demontering og mulighet for å reparere. Kravene stilles i design- og produksjonsfasen og får stor betydning i bruksfasen ved å bidra til lang levetid. Krav om demontering av materialer gjør det mulig å øke graden av innsamling og gjenbruk av ressurser i avfallsfasen – og dermed reduserer vi behovet for å utvinne nye råvarer til produksjonen.

Eksempler fra Svanemerkets krav:

 • For svanemerkede kontormaskiner skal det være tilgang til reservedeler til i fem år etter kjøpstidspunktet.
 • Metall og plast brukt i møbler lett skal kunne demonteres slik at materialene kan gå inn i stadig nye kretsløp.

Redusert bruk av ressurser og energi

Svanemerkets ressurs- og energikrav stilles typisk i produksjons- og bruksfasen, der det som regel blir brukt mest ressurser og energi – og hvor det er størst potensial for å redusere forbruket sammenlignet med normalen.

Eksempler fra Svanemerkets krav:

 • Til både papir og byggeplateprodukter er det krav om energieffektiv produksjon
 • Kravene til bilvaskehaller begrenser bruk av vann
 • Svanemerkede rengjøringsmidler må være konsentrerte og ikke overemballert. Dette gir mer effektiv transport, fordi man frakter mer varer og mindre luft
 • Svanemerket har også krav til lavt energiforbruk i bruksfasen

Krav om gjenbruk og redesign

Svanemerkets krav til god kvalitet og til at det skal være mulig å demontere og separere materialene i et produkt, er viktige forutsetninger for å kunne bruke dem igjen. For tonerkassetter er det krav om gjenbruk: Kassettene skal ha vært i bruk hos forbruker, deretter samlet inn, renset, kontrollert/reparert og fylt med nytt tonerpulver for å kunne sertifiseres.

At de svanemerkede produktene oppfyller ambisiøse kjemikaliekrav, er også en forutsetning for trygt å kunne bruke materialene i nye produkter. For eksempel stiller Svanemerket særskilte krav til tekstiler som skal brukes i re-design, for å fremme gjenbruk.

Krav om optimal avfallshåndtering

Svanemerket stiller krav om både begrensning og sortering av avfall. Der det er relevant, stiller vi krav til design- og produksjonsfasen for å sikre at produktet blir laget av materialer som vil kunne gå inn i et lukket ressurskretsløp når produktet er oppbrukt. Det betyr for eksempel at vi utelukker tilsetning av miljøgifter og andre sterkt skadelige kjemikalier fra å bli brukt i svanemerkede produkter.

Slike krav er svært viktige for å bygge opp under den sirkulære økonomien og gjentatte materialkretsløp. Materialkravene betyr mye for hvor eksponerte brukerne blir for skadelig kjemi i bruksfasen. Svanemerkede tjenester må sortere avfall i mange fraksjoner og egrense mengden restavfall.

Eksempler fra Svanemerkets krav:

 • Til både butikker, restauranter og kantiner er det krav om at det aller meste av avfallet skal sorteres
 • Rengjøringstjenester må begrense forbruket av plastposer pr. m2
 • Svanemerkede hus og skal det være mulig å sortere avfall i minst fire fraksjoner.

Les mer