Indeksregulering av avgifter fra 1. januar 2024

Nordisk Miljømerking har besluttet å endre de faste avgiftene for sertifisering med Svanemerket. De nye avgiftene gjelder fra 1. januar 2024. Avgiftene indeksjusteres med inntil 4,4%.

Hva endres fra 1. januar 2024?

Endringen gjelder for alle avgiftssatser knyttet til søknader, samt den årlige minimumsavgiften. Se tabellen under for ytterligere informasjon om de viktigste endringer.

Søknadsavgifter ****Pris eks. mva
Ny søknad*3 251 EUR
Ekstra kontrollbesøk i Norden541 EUR
Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden) ***
1 625 EUR
1 083 EUR per ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa ***2 709 EUR
1 083 EUR per ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

406 EUR
812 EUR
1 625 EUR
Fornyelsesavgift (før lisensen har utløpt) *1 625 EUR
Fornyelsesavgift (etter at lisensen har utløpt) *3 251 EUR
Overføring av lisens til et annet foretak406 EUR
Andre avgifter **** Pris eks. mva
Årlig minimumsavgift for salg i Norden2 167 EUR
Årlig minimumsavgift for salg utenfor Norden2 167 EUR
Avgift for manglende innlevering av omsetningsoppgave
senest 31. mars
1 566 EUR

Øvrige satser, for eksempel knyttet til antall resepter eller lignende, justeres tilsvarende med inntil 4,4%.

Faste avgifter for produktgruppene «Hoteller og andre overnattingssteder», «Restaurant, kantine og konferanse uten overnatting» og «Dagligvarebutikker» justeres tilsvarende (med inntil 4,4 prosent).

* For vareproduktgrupper:
Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. EUR.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

*** Hvis kontrollbesøket krever at inspektøren er mer enn en dag borte fra kontoret (inkl. reise), vil en ekstra avgift på 1 083 EUR pr. ekstra dag bli fakturert. Andre ekstraordinære kostnader forårsaket av besøket kan også bli fakturert søker.

**** Avgiftene er oppgitt i EUR. Norges Banks EUR-kurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra EUR til NOK.

Spørsmål?

Ta kontakt med oss hvis du lurer på hva dette betyr for deg.

Rune Fjelleng

økonomisjef

+47 90775114rf@svanemerket.no