En løypemelding for grønne offentlige anskaffelser

Regjeringen har varslet et nytt regelverk for offentlige anskaffelser, der klima og miljø skal vektes mer. Svanemerket inviterte derfor kommunale og statlige oppdragsgivere, utvalgsmedlemmer i anskaffelsesutvalget og industrien til en løypemelding.

Fra venstre: Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, Trine Skei Grande, direktør for bærekraft i Footprint, Tommy Hestem, rådgiver anskaffelser i Asker kommune, Sindre Røstad, rådgiver anskaffelser i Statens Vegvesen, Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Miljømerking Norge – Svanemerket, Trude Ertresvåg, leder for anskaffelser i Miljømerking Norge – Svanemerket, Marianne Breiland, rådgiver anskaffelser i LO.

Det offentlige handler for 650 milliarder i året, men bruker i liten grad anskaffelser som verktøy for grønn omstilling. Nå skal regelverket gjennomgås. Under frokostarrangementet «Blir grå innkjøp endelig grønne?» den 21. mars spurte vi: Hva fungerer, og hva bør endres?

Dette lærte vi på arrangementet

Danmarks strategi for grønne offentlige innkjøp

Vi fikk først et innblikk i hva slags praksis Danmark har når det gjelder offentlige anskaffelser. Danmark skal redusere sitt klimagassutslipp med 70 prosent innen 2030. Derfor lanserte den tidligere regjeringen en strategi for grønne offentlige innkjøp.

Det langsiktige målet er at hele offentlig sektor innen 2030 skal kjøpe svanemerkede og EU Ecolabel-merkede produkter der det er mulig. Det kortsiktige målet er at det skal gjøres obligatorisk alt nå for alle statlige virksomheter å kjøpe miljømerkede produkter.

Rikke Dreyer, leder for anskaffelser i Miljømerking Danmark

Strategien har en rekke andre fordeler.

– I stedet for at hver kommune finner på sine egne krav og leverandørene hver gang skal tilby produkter som passer de ulike kravene, skal man standardisere alle krav for offentlige innkjøp. Dette sikrer også mer rettferdig konkurranse, fordi man ikke bare kan påstå at man er grønn, men må dokumentere at man er det, sier Dreyer.

Det finnes muligheter, men miljøkompetanse er en utfordring

Statlige og kommunale oppdragsgivere, fra små til store kommuner, har svært forskjellige anskaffelsesmiljøer med ulike forutsetninger for å gjennomføre anskaffelser. Det er behov for å samarbeide i større innkjøpsmiljøer der det er naturlig, og sikre grunnleggende kompetanse, ifølge paneldeltakerne. For å lykkes med dette, bør det avsettes budsjettmidler lokalt, og til studietilbudet Anskaffelsesakademiet. 

– Vi må få volum på dette. Vi vet at hvis alle krever det samme, så vil markedet respondere. Det er den økonomiske tyngdekraften. Det å evaluere på merker og sertifiseringer gjør det mulig og likt for alle, sier Tommy Hestem, rådgiver for anskaffelser i Asker kommune og styreleder for KS innkjøperforum.

Hestem legger til at det ikke bare står på manglede kompetanse blant innkjøpere, men også kapasitet. Han håper at flere unge vil få øynene opp for offentlige anskaffelser når de velger utdanning.

– Nå flytter man seg sidelengs, og så får man spredt litt kompetanse på den måten. Men man trenger flere hender […] Kommunene må prioritere det, sier Hestem.

Det er enighet om at politiske føringer og statens eierforventinger ikke følges opp i tilstrekkelig grad. Regelverksendringer må ses sammen med konkret eierdialog og målinger av resultater. Det er uheldig med til dels uoversiktlig og fragmentarisk tilgang til verktøy og veiledning. Det å enes om standardiserte minstekrav til sektorer, ble ønsket velkommen av samtlige i panelet.

– Markedet kan levere, men vi er ikke flinke nok til å ta det imot. Hvis Danmark har den løsningen der, så tror jeg det ville vært riktig vei å gå for oss også, sier Sindre Røstad, rådgiver for anskaffelser i Statens Vegvesen.

Industrien er klar, men trenger forutsigbarhet

Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, var på sin side tydelig på at vi må bruke de virkemidlene som faktisk fungerer, og at offentlige innkjøp åpenbart er et av dem.

– Det er det sterkeste politiske virkemiddelet vi har, i tillegg til forurensingsloven, sier Lier-Hansen.

Norske bedrifter kan levere på klimavennlige løsninger, men må også ha trygghet for at de blir valgt i anbud. Lier-Hansen poengterer også at offentlige innkjøpere må måles på sine grønne anskaffelser.

Hvis kommunene eller staten mener at grønne innkjøp er overordnet viktig, skal alle i systemet måles på det […] Det er kombinasjonen mellom bestillerkompetanse, måle ledere og mellomledere på det de skal måles på, og at staten bidrar med overordnede rammevilkår, som gjør det økonomisk mulig å gjennomføre innovative innkjøp.

Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri

Arbeidet med å forenkle regelverket er i gang

Marianne Breiland er rådgiver for anskaffelser i LO og sitter i utvalget som skal gjennomgå anskaffelsesregelverket. Hun understreker at det nå jobbes godt med å forenkle regelverket. Første delrapport skal stå klar i november i år. Likevel var hun tydelig på at bærekraftskompetansen blant innkjøpere må opp.

– Det er ikke bare regelverket. Vi skal forenkle og gjøre det lettere tilgjengelig, men vi må jo ha kompetanse til å bruke det […] Og hvordan skal vi dele denne kompetansen med alle kommunene? I Danmark sender de alle statlige innkjøpere på et kurs. Og det fører jo med seg en kostnad. Er vi villige til å ta den kostnaden?, sier Breiland.

Breiland oppfordret også oppdragsgivere og leverandører til å kontakte dem for innspill og råd til hvilke endringer som bør vurderes.

Har du spørsmål om grønne anskaffelser? Ta kontakt.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no