Stortingshøring om klimameldingen

Miljømerking deltok på høringsmøte om regjeringens klimamelding 2. februar. Her oppfordret vi til å bruke Svanemerket for å kutte utslipp som følge av offentlige innkjøp og i bransjene bygg, drivstoff og finans.

Stortingsmelding nr 13, Klimaplan for 2021-2030.

Energi- og miljøkomiteen har nå Stortingsmelding nr 13. Klimaplan for 2021-2030 til behandling. I den forbindelse var det et videohøringsmøte der vår direktør Jarle Skeidsvoll la fram følgende for komiteen:

Svanemerket – det offisielle miljømerket i Norden – er et solid verktøy i kampen mot klimaendringene. Svanemerket gjør det enkelt å gjøre gode miljøvalg. I dette notatet fokuserer vi på offentlige innkjøp og bransjene bygg, drivstoff og finans – eksempler på områder hvor miljømerking har effekt, men hvor den kan bli vesentlig større.

Klimakutt uten å flytte byrden

Det er viktig at våre klimatiltak ikke flytter miljøbelastningen over på andre områder («burden shift»). Vi må – samtidig – redusere tapet av biologisk mangfold, fase ut miljøgifter, etablere en sirkulær økonomi og kutte utslippene av CO2.

Det er viktig at ikke klimatiltakene fører til økt miljøbelastning på andre områder.

Jarle Skeidsvoll, direktør i Miljømerking Norge

De offisielle miljømerkene stiller krav som gir både direkte og indirekte klimaeffekt. Vi stiller krav om bærekraftig produksjon, bruk av resirkulerte materialer, kildesortering og produktkvaliteter som sikrer lang levetid. Våre krav bidrar til redusert energiforbruk, økt bruk av fornybare ressurser, redusert forbruk og mindre avfall. Mange etterspør klimatall; vi mener det er like viktig å gjennomføre tiltak som gir reelle utslippskutt.

En dansk analyse av svanemerkede kontormøbler dokumenterer en reduksjon i CO2-utslipp på over 30 % — et funn som er representativt for miljømerkede produkter.

Det offentlige må stille krav om sertifisering av bygg og byggematerialer

Klimameldingen omtaler energieffektivisering og gode materialvalg uten å konkretisere hvordan innkjøpere og byggherrer skal komme i mål med gode klima- og miljøvalg. Svanemerket sertifiserer bygg og byggevarer. De to svanemerkede skolene i Asker: Sydskogen og Torvbråten skoler har oppnådd klimagassreduksjon på 56% og 60% sammenlignet med referansebygg. Vår oppfordring er derfor: Sørg for at offentlige innkjøpere og byggherrer i stat og kommune krever miljømerking av renovering, nybygg og byggevarer.

Bruk miljømerking som kravstandard for drivstoff

Biogass fra matavfall er sirkulær økonomi og kan være et godt klimatiltak. En enkel måte å sikre klimaeffekt av en dårlig utnyttet ressurs er å benytte miljømerking som kravstandard i offentlige innkjøp. Da unngår man også soya, palmeolje og sukkerrør som råvare, sikrer sporbarhet, menneskerettigheter og at drivstoffstandarder er oppfylt ­– samtidig som klimagassutslippene reduseres med 70 %.

Stimuler til mer bærekraftige investeringer

Svanemerkede fond var tidlig ute med å ekskludere investeringer i kull og olje, og styrer nå kapitalstrømmer over i klimariktige næringer. I dag er nærmere 200 milliarder NOK plassert i svanemerkede fond. LO tilbyr allerede svanemerkede fond til sine ansatte. Myndighetene kan her påvirke både offentlige aktører og næringsaktører.

Lag verdens mest ambisiøse innkjøpsstrategi

Miljømerkingsordninger benyttes av offentlige innkjøpere, som da slipper å utvikle egne miljøkrav og evaluere dokumentasjon. Den danske staten beskriver i en ny innkjøpsstrategi at offentlige innkjøp, innenfor utvalgte områder, skal være miljømerket innen 2030 og UNEPs eksperter på grønne innkjøp oppfordrer Norge til å bruke merkeordninger mer aktivt.

Les mer