Gjenbruksfasen

I gjenbruksfasen er målet å sende materialene ut i nye kretsløp, ny bruk. Dette er kjernen i den sirkulære økonomien, og er helt nødvendig for å redusere presset på naturressursene og senke klimabelastningen.

Illustrasjonsbilde av treflis.
Hva skjer med produktet når bruksfasen er over? Kan det demonteres slik at materialene kan sorteres og brukes på nytt? Foto: GettyImages

Tidligere hadde vi en lineær forståelse av forbruk. Ressurser ble tatt fra naturen, produkter ble laget, brukt og kastet. Så startet prosessen igjen. Nå tenker vi mye mer sirkulært: Materialene i produktene våre skal i større grad være gjenbrukte materialer, produktene skal designes og produseres slik at gjenbruk av materialene er enkelt å få til. Avfall finnes ikke mer, heter det – alt er ressurser.

En sirkulær økonomi bygger på at materialene brukes igjen og igjen i stadig nye kretsløp. Det reduserer presset på naturressursene og senker klimabelastningen fordi vi ikke trenger så mye energi til stadig å utvinne og videreforedle jomfruelige ressurser.

I dag bruker vi 1,6 jordkloder i året. Det kan vi ikke fortsette med. En sirkulær økonomi lar oss i mye større grad operere innenfor planetens tålegrenser.

Derfor er det viktig for Svanemerket å stille krav som begrenser ressursbruken, øker gjenbruken av materialene og reduserer avfallsmengdene.

Eksempler på krav Svanemerket stiller til gjenbruksfasen:

  • Hotell, restaurant, kantine: Krav som sikrer god kildesortering av avfall slik at mest mulig kan resirkuleres og gjenbrukes, og at mengden restavfall reduseres betraktelig.
  • Bygg: Kjemikaliekrav sikrer rene råvarer. Det er en forutsetning for å kunne sende materialet inn i nye kretsløp. En svanemerket bolig skal gi beboerne mulighet til god kildesortering (minst fire fraksjoner).
  • Møbler: Krav om at metall og plast enkelt skal kunne demonteres, slik at det kan brukes på nytt. Et svanemerket møbel er designet for den sirkulære økonomien.
  • Tonerkassetter: Krav til at de tomme kassettene skal samles inn og bli fylt på ny, noe som reduserer ressursbruken mye.