Krav som bidrar til mer bærekraftig ressursbruk

Svanemerket bidrar til mer bærekraftig ressursbruk ved å legge vekt på bærekraftig utvinning, begrensing av forbruket av ressurser og ved å stille krav som gir lang levetid på produktene.

Stabel med tømmerstokker i skogen.
Det er viktig å redusere presset på naturressursene. Svanemerket stiller krav om bærekraftig utvinning og effektiv utnyttelse av de ressursene vi faktisk utvinner, slik at lite går til spille. Foto: GettyImages

De siste 50 årene er verdenshandelen tidoblet, verdensøkonomien nær femdoblet, og uttaket av naturressurser og energi er tredoblet. Hvert eneste år utvinner vi ca 60 milliarder tonn av jordas ressurser. Vi hugger skog, graver ut mineraler, høster planter som gir oss mat og tekstilfiber etc.

Det er helt nødvendig å redusere forbruket. Vi bruker 1,6 jordkloder i året, og det kan vi rett og slett ikke fortsette med. Når vi snakker om å redusere forbruket, tenker nok mange på det private forbruket – at vi har for mange jeans og joggesko. Men også det profesjonelle forbruket må ned, altså forbruket av ressurser som byggesektoren, industrien og andre sektorer står for.

FNs bærekraftsmål nr 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Svanemerket bidrar til flere av FNs bærekraftsmål, men særlig til målet om ansvarlig forbruk og produksjon. Alle de ulike kravene vi stiller – til stadiene i produktenes livssyklus og til de miljøutfordringene som er mest relevante i hvert tilfelle – bidrar til å redusere miljøbelastningen på alle områdene.

Det Svanemerket gjør, er å beskrive hvordan uttaket og bruken av ressursene skal foregå for å gjøre minst mulig skade. Vi stiller krav helt tilbake til skogen treet stod i, og beskytter det biologiske mangfoldet der vi kan, ved å forby bruken av visse råvarer eller stille krav om at de har en troverdig sertifisering.

Eksempler på krav Svanemerket stiller for mer bærekraftig ressursbruk:

  • Møbler: Krav om bruk av bærekraftige, fornybare råvarer, og minst 70 % sertifisert treråvare.
  • Hotell: Forbudt med bruk av engangsartikler i restauranten og på hotellrommet
  • Drivstoff: Høy andel fornybare og bærekraftig produserte råvarer fra kontrollerte kilder, ingen bruk av fossile komponenter basert på tjæresand, skiferolje eller kull.

Les mer