Krav som tar vare på biologisk mangfold

Svanemerket legger føringer for hvordan uttak og bruk av ressursene fra naturen skal foregå for å gjøre minst mulig skade. Vi beskytter det biologiske mangfoldet der vi kan ved å forby bruken av visse råvarer eller stille krav om at de har en troverdig sertifisering.

Naturkrisen er en like stor utfordring som klimakrisen.. Av åtte millioner arter som finnes på jorda, er 1 million arter truet av utryddelse. Derfor betyr det mye hvordan vi tar ut ressurser fra naturen. Svanemerket stiller krav til det. Foto: GettyImages

Naturen gir oss alt vi trenger. Alt vi spiser, alt vi drikker, materialer vi lager ting av. Naturen produserer luft, lagrer karbon og renser vann. Naturen er et felles hjem for planter, dyr og mennesker.

Dessverre tar vi ikke så godt vare på naturen og alle artene vi lever sammen med. FNs Naturpanel (IPBES) har slått fast at naturen er i krise. Av klodens i alt åtte millioner arter, er mer enn en million truet av utryddelse. Vi mennesker har i betydelig grad har endret livsbetingelsene på 75 prosent av landjorda og 66 prosent av havene.

Bruke, men ikke bruke opp

På den andre siden må vi jo også bruke naturressursene. Vi trenger mange ulike råvarer for å bygge hus, kle oss eller til å lage andre nyttige ting. Så vi må bruke ressursene i naturen, men ikke bruke dem opp. Det er det som er bærekraft.

Naturpanelet peker på miljømerking som et viktig verktøy for å redusere belastningen på naturen. Det Svanemerket gjør, er å gi rammer for hvordan uttaket og bruken av ressursene skal foregå for å gjøre minst mulig skade.

Vi stiller krav helt tilbake til skogen treet stod i, og beskytter det biologiske mangfoldet der vi kan, ved å forby bruken av visse råvarer eller stille krav om at de har en troverdig sertifisering. Vi prøver å bidra til mindre uttak av ressurser ved å kreve at man ikke skal ta ut mer enn det naturen klarer å fornye, at produsentene ikke skal sløse med materialene, og at mer og mer av disse ressursene skal kunne brukes på nytt i sirkulære kretsløp.

Eksempler på krav Svanemerket stiller for å ta vare på det biologiske mangfoldet:

  • Møbler: Krav til at trevirket er lovlig hugget og har en sporbarhetssertifisering, og at minst 70 % av trevirket er fra sertifisert bærekraftig skogsbruk. Dette beskytter det biologiske mangfoldet fordi arealbruksendringer og ikke-bærekraftig utvinning av naturressurser er de største truslene mot naturens mangfold.
  • Vaskemidler: Krav til at kjemikaliene brytes ned i vann og ikke utgjør stor fare for vannlevende organismer.
  • Hotell, restaurant, kantine: Kan ikke servere mat laget av rødlistede arter som villfanget stør, rokke, ål eller scampi.

Les mer