Miljøsertifisering av bygg: Ofte stilte spørsmål

Overordnede spørsmål om miljøkravene for svanemerking av småhus, leilighetsbygg, barnehager og skoler (O89), versjon 4.3

Eksteriørbilde av svanemerket boligblokk

Hvilke typer bygg kan svanemerkes?

Bygninger som småhus, leilighetsbygg, barnehager, skoler, og midlertidige bygg med tilsvarende bruk som anneks kan svanemerkes etter dagens kriterier. Omsorgsboliger kan også svanemerkes dersom de klassifiseres som boliger og ikke sykehjem i tekniske forskrifter. For mer informasjon, se side 4 i kriteriedokumentet

Hva omfatter Svanens krav?

Et svanemerket bygg bruker lite energi og gir et godt inneklima med god ventilasjon og lavt innhold av helse- og miljøskadelige kjemikalier i både faste byggevarer og kjemiske byggprodukter som maling, lim og sparkel.

Kravene omfatter også andre miljøaspekter som trevirke fra mer bærekraftig skogbruk, bruk av resirkulerte materiale i aluminiumsvinduer og god avfallshånderting. Vi stiller krav til kvalitetsstyring av byggeprosessen og at det er en gjennomtenkt drifts- og vedlikeholdsplan som gjør det enkelt å sørge for at boligen forblir energieffektiv og beholder det gode innemiljøet.

Kravene fører til redusert utslipp av klimagasser og miljøgifter, i tillegg til en effektiv ressursbruk og beskyttelse av biologisk mangfold. Ved en søknad om svanemerking av bygg vil vi hjelpe til med å avklare hvilke krav som skal oppfylles i det enkelte prosjektet. For mer informasjon, se kriteriedokumentet hvor alle kravene er angitt, eller ta kontakt med oss.

Hvilke deler av byggets livsløp omfatter Svanemerket?

Svanemerket stiller krav til alle deler av byggets livssyklus. Fra hensynsfullt råvareuttak og mer miljøvennlig produksjon av materialene, via redusert miljøbelastning i bygge- og bruksfasene til god materialhåndtering ved eventuell renovering eller rivning ved at det er lavt innhold av miljøskadelig stoffer og lite farlig avfall.

Hvordan søker man om å få svanemerket et bygg?

Man søker ved å fylle ut et søknadsskjema. Deretter tildeles man en saksbehandler som innkaller til et oppstartsmøte for prosjektet. Byggherren eller entreprenøren som søker må sammen med sine underleverandører dokumentere samtlige krav for bygget, materialene som inngår og byggeprosessen i prosjektet. Vurderer dere å søke, kontakt gjerne Miljømerking for å få et tydeligere bilde av hva det innebærer og hva Svanemerket kan tilføre prosjektet.

Hva innebærer det at det finnes flere versjoner av kriteriene, som for eksempel 3.15 og 4.3?

Svanemerket er en ikke-kommersiell merkeordning som følger en ISO standard (ISO 14 024). Det betyr at kravene er utviklet i en åpen prosess og at kravene jevnlig strammes inn. Etter en revisjon av kravene blir det en ny generasjon av kriteriene. I løpet av de årene en kriteriegenerasjon er gyldig (5 til 8 år for bygg) kan det være endringer som mindre justeringer, tydeliggjøring eller forenkling av krav. Denne typen endringer vil gi en ny kriterieversjon som betegnes med et tall etter generasjonsnummeret, f.eks. 3.7.

Det enkleste er å alltid jobbe med siste versjon av kriteriene. Ved en ny kriteriegenerasjon vil det alltid være en overgangsperiode. Det er kravene som er gjeldende ved tidspunkt for byggestart, dvs. da bunnplaten eller kjellergulv støpes, som skal oppfylles.

Må alle krav oppfylles for at et bygg skal bli svanemerket?

Samtlige obligatoriske krav O1-O41 skal oppfylles. Utover det skal et visst antall poeng oppnås. Se krav O3 for din bygningstype. I poengkravene P1-P14 finner du hvilke poeng som er mulige å velge.

Det gis poeng for installasjon av for eksempel solceller eller solfangere. Det gis også poeng for ekstra god støydemping mellom leiligheter, bruk av miljømerkede byggevarer og for ekstra god avfallshåndtering på byggeplassen. Det gis også poeng ved redusert klimabelastning i betongprodukter, bruk av trekonstruksjoner, bruk av gjenvunnet materiale, økt materialgjenvinning av byggavfall og ulike andre «grønne tiltak».

Hvilke krav stiller Svanemerket til tomten?

Et svanemerket bygg kan reises på hvilken som helst tomt som kommunen godkjenner. Svanen stiller f.eks. ingen krav til tomtens beliggenhet. Det betyr at kataloghus kan svanemerkes med en grunnlisens, og at eventuelle variasjoner skal godkjennes for de enkelte prosjektene.

Les mer