Miljøkrav ved anskaffelse av printer, skriver og andre kontormaskiner

Kontormaskiner krever mye energi og inneholder materialer og metaller som må kontrolleres for miljøeffekter. Ved å etterspørre og kjøpe kontormaskiner type 1 miljømerker som Svanemerket bidrar du til flere av FNs bærekraftsmål og sirkulær økonomi.

Før du kjøper nytt, anbefaler vi at du alltid vurderer om utstyr dere allerede har, kan ombrukes. Noen ganger er det kanskje nødvendig å reparere eller skifte ut komponenter eller oppdatere disse. Du bør utfordre tilbydere av IKT-utstyr på om de kan levere slike tjenester.

Steg to er å etterspørre brukt utstyr som en del av konkurransen. Først når disse mulighetene er uttømt kan man etterspørre nytt utstyr.

Her finner du:

 • Forslag til miljøkrav ved anskaffelse
 • Svanemerkets miljøkrav
 • Oversikt miljømerkede produkter
 • Hvilke typer av kontormaskiner kan bli miljømerket
 • Andre merkeordninger innenfor kontormaskiner

Forslag til miljøkrav ved anskaffelse

Våre forslag baserer seg på markedsmodenhet i bransjen. Se oversikt over miljømerkede produkter lenger ned.

Vi foreslår tildelingskriterier for denne typen anskaffelser. Det er sterk variasjon i utvalg mellom produkttyper. Ta kontakt hvis du vurderer kravspesifikasjon.

Tildelingskriterier

Tildelingskriterier miljø vektet 30%

Under tildelingskriteriet «miljø» vil Oppdragsgiver vektlegge om kontormaskiner er merket med Svanemerket, Blå Engel, Ecomark Japan eller TCO. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. Eksempelvis, Energy Star vil gi 25 % uttelling i forhold til Svanemerket. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling. Leverandører som tilbyr andre merker, har det juridiske ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som spesifisert ovenfor.

Ved utregning av poeng på dette kriteriet vil oppnådd score på de enkelte produktene multipliseres med estimert volum (i kroner eller antall) av de enkelte produktene.

Vellykket kopiéring!

*NB! For å sikre forutsigbarhet må oppdragsgiver skrive antall eller kroner i parentes i siste setning av formuleringen under.

Dokumentasjonskrav

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i kolonnen «miljømerket» i vedlegg x «prisskjema» dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at navn på merkeordning sammen med gyldig lisensnummer oppgis i kolonnen. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved. Sertifikater eller andre dokumenter må være gyldige og ikke utgått på tid. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kun tas hensyn til dokumentasjon som er vedlagt tilbud ved tilbudsfristens utløp.

Dersom en leverandør ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv, vil oppdragsgiver akseptere alternativ dokumentasjon. Dette kan være tilfelle der leverandøren tilbyr et nytt produkt, eller nylig har overtatt salgsrettigheter for et produkt. Dersom det gis alternativ dokumentasjon er det tilbyderens ansvar å tilrettelegge denne på en pedagogisk måte, slik at det er enkelt å vurdere om kravene er oppfylt.

Dersom det tar mer enn fire timer samlet sett å vurdere alternativ dokumentasjon i tilbudet, vil dette kunne medføre at den aktuelle dokumentasjon avvises.

Vellykket kopiéring!

Svanemerkets miljøkrav

Svanemerkets miljøkrav omfatter:

 • Energiforbruk
 • Konstruksjon
 • Plastmaterialer og tilsetningsstoffer, f.eks. flammehemmere
 • Tungmetaller
 • Gjenvinning av kasserte produkter
 • Utslipp av forurensning (også støy) i arbeidsmiljøet
 • Driftsegenskaper, f.eks. dobbeltsidig utskrift som sparer papir

Miljømerkede produkter

Hva slags produkter kan miljømerkes?

Svanemerkets miljøkrav til kontormaskiner omfatter blant annet printere, kopimaskiner, faksmaskiner, multifunksjonsmaskiner (MFD), skrivere og skannere.

Andre merkeordninger

Tilsvarende merker:

Merkeordninger som kan gi uttelling ved tildelingskriterier:

Miljømerking i Norge frasier seg juridisk og økonomisk ansvar for eventuelle klagesaker som følger som resultat av bruk av veiledningen i dette verktøyet.

Spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere har lang erfaring med formulering av miljøkrav til anskaffelser og god oversikt over hva som finnes av miljømerkede produkter.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no