Skjerpede krav til svanemerkede fond

I dag lanserer Svanemerket reviderte krav til fond og andre investeringsprodukter. De første kravene kom i 2017, og den samlede verdien av svanemerkede spareprodukter er nå oppe i 323 milliarder norske kroner fordelt på 76 fond og andre investeringsprodukter.

Siden 2017 har den samlede verdien av svanemerkede spareprodukter kommet opp i hele 323 milliarder kroner. Nå har det offisielle nordiske miljømerket skjerpet kravene for fond og andre investeringsprodukter. Illustrasjon: Nordisk Miljømerking

Svanemerket lanserer nå ny, skjerpede miljøkrav til fond og andre investeringsprodukter. Siden 2017, da Svanemerket gjorde entre på finansmarkedet, har antallet svanemerkede investeringsfond steget markant i hele Norden. Nå er det 76 svanemerkede fond og investeringsprodukter på det nordiske markedet – til en samlet verdi av 323 milliarder norske kroner

– Den raske utviklingen vitner om at Svanemerket har nådd ut til både finansbransjen og investorer. Svanemerket ønsker å påvirke virksomheter og bransjer i en mer bærekraftig retning og bidra til de globale målene for bærekraftig utvikling. Og med lanseringen av de nye kravene fortsetter Svanemerket å drive utviklingen videre, sier Per Sandell, sjef for finansielle spareprodukter i Nordisk Miljømerking.

Kravene til svanemerkede produkter blir jevnlig evaluert og strammet inn. Det sikrer at Svanemerkets krav blir stilt ut fra den nyeste kunnskapen og utviklingen i markedet. Revisjonen av kravene til fond og andre investeringsprodukter har lagt vekt på å skjerpe krav som reduserer klimabelastningen og tar vare på det biologiske mangfoldet. Det har også vært viktig å sikre at fondene bruker EUs taksonomi (den første delegerte rettsakten) i sin investeringsprosess:

  • Skjerpede klimakrav: Selskaper i bransjer som har store klimagassutslipp, for eksempel stål- og sementindustrien, skal overholde grenseverdier og vise at de er blant de beste i sin bransje.
  • Krav til biologisk mangfold: Hvis selskapene får en dårlig vurdering i den bærekraftsanalysen som lages for alle selskapene i fondet, skal fondet: a) forsøke å få selskapet til å redusere sin negative påvirkning, og b) gjøre rede for situasjonen i sin bærekraftsrapport
  • EU-taksonomien: Taksonomien skal være en del av bærekraftsanalysen og den modellen som fondet bruker til å inkludere de beste selskapene. Fond som investerer i selskaper som oppfyller taksonomien får ekstra poeng.

Hva kjennetegner et svanemerket investeringsfond?

  • Fondet må ikke investere i visse bransjer og virksomheter som er særlig problematiske
  • Fondet skal utføre en bærekraftsanalyse av alle innehav – og skal ut fra et bærekraftperspektiv prioritere de beste selskapene. EUs taksonomi skal tas i betraktning i forbindelse med bærekraftsanalysen.
  • Fondet skal minimum hvert kvartal opplyse hvilke aksjer og obligasjoner som er i fondet. I tillegg skal fondet gi ut en årlig rapport om sitt bærekraftsarbeid.
  • Fondet oppfordres til å ta aktivt eierskap og arbeide med å påvirke de selskapene det er investert i.

Det er mulig å sertifisere aksjefond, obligasjonsfond, blandede fond og investeringsprodukter som forsikrings- og pensjonsprodukter eller fondsporteføljer.

Kommentarer

Per Sandell, sjef for finansielle spareprodukter i Nordisk Miljømerking, +46 708-661 763, Per.Sandell@svanen.se.

Les mer