Grønne anskaffelser hele veien

Slik tar Statens Vegvesen sammen med Insider Facility Solutions ansvar for miljøet gjennom innkjøp og levering av rengjøringstjenester.

For innkjøpsansvarlig Sindre Røstad hos Statens Vegvesen er målet er å bli den beste etaten når det gjelder innkjøp og bruk av miljøvennlige varer og tjenester i det offentlige. Foto: Moxey/Fasett

Statens Vegvesen er ansvarlig for offentlige anskaffelser og innkjøp i milliardklassen, og er en av de aller største innkjøperne i Norge. Dersom vi skulle satt opp en liste over Norges mektigste innkjøpere, ville Statens Vegvesen vært helt i toppen – deres innkjøpsmakt både definerer og påvirker og setter standard for hvordan en innkjøper kan og bør oppføre seg i det norske markedet.

For innkjøpsansvarlig Sindre Røstad hos Statens Vegvesen er målet er å bli den beste etaten innenfor innkjøp og bruk av miljøvennlige varer og tjenester i det offentlige. Eller sagt på en annen måte: Statens Vegvesen skal være best i klassen i bruk av miljømerker.

– For meg har det vært en reise som startet i 2005-2006 og som nok begynte med at jeg – og flere innkjøpere med meg – hadde sett oss litt lei av at leverandørene som leverte miljøvennlige produkter og tjenester fikk all goodwillen. Samtidig som vi innkjøpere var dem som gav dem disse mulighetene ved å legge inn store nok volum som forsvarte eventuelle omstillingskostnader og miljøvennlige retningslinjer i avtalene.

På den tiden jobbet Røstad med innkjøp i forsikringsbransjen, i selskaper som Storebrand og If, og begynte der å se seg om etter fora blant innkjøpere som fokuserte på miljø. Det fantes ikke.

– Storebrand ble medlem nummer én i «Nettverk for miljømerket innkjøp». Da jeg senere begynte i If ble de også med i nettverket, og siden If – som Svanemerket – var til stede i hele Norden, tok vi også initiativ til å starte tilsvarende nettverk for profesjonelle innkjøpere i Danmark og Finland.

Vi innkjøpere trengte noe som forente oss! I tett samarbeid med Svanemerket fikk vi dette i Nettverk for miljømerket innkjøp.

Sindre Røstad, innkjøpsansvarlig i Statens Vegvesen

Pådriver for en mer miljøvennlig praksis

Ved å gjøre bruk av sin innkjøpsmakt ønsket nettverket å være pådrivere for å øke fokuset på miljø og bærekraft blant både innkjøpere og tilbydere i alle bransjer, både i det private og det offentlige. Røstad mener at dette ikke bare er bra for miljøet, men også kan føre til kostnadsbesparelser og bedre omdømme for selskapene som følger miljøkravene.

Statens Vegvesen har et svært stort innkjøpsbudsjett og et rikt spekter av varer og tjenester de kjøper inn. De senere årene har de begynt å gjøre bruk av miljømerker som et viktig kriterium når de kjøper inn varer og tjenester.

– Vi har innført kontraktskrav om at våre leverandører skal ha merkeordninger som Svanemerket på plass. Dersom de ikke har det når vi starter innkjøpsprosessen, skal de ha det i orden innen en gitt tid. Våre innkjøp av varer og tjenester sørger dermed for at vi tar ansvar for miljøet gjennom handling, bokstavelig talt, sier Røstad.

Miljømerker er samarbeid

Det selskapet som har bidratt mest til denne veksten er Insider Facility Solutions – leverandøren som hjelper Statens Vegvesen å ta ansvar for miljøet ved å levere svanemerkede rengjøringstjenester – der rengjøringen utføres.

Ester Vetrhus jobber som regionleder for Insider Facility Solutions, og sammen med avdelingsleder Karolina Anna Kokocinska er det hun som sørger for at Statens Vegvesens miljøkrav og -retningslinjer blir fulgt opp i den daglige rengjøringen:

Kundene våre blitt mye flinkere til å tenke på miljø enn tidligere, og etterspør i større grad miljømerking og miljøvennlige renholdstjenester. Stadig flere gjør også som Statens Vegvesen og legger inn kriterier hvor vi som leverandør skal hjelpe dem med å bli bedre og skjerpe seg i miljøarbeidet.

Ester Vetrhus, regionleder i Insider Facility Solutions

Å stille krav opp mot svanemerking gjør miljøsamarbeidet lettere, mener Vetrhus, og det gir også merkbare resultater.

– I dag brukes det mye snillere kjemi enn da jeg startet i denne bransjen for 17 år siden, og det er mye bedre for ansattes helse og allergier, sier Vetrhus. – Ved å både bruke Svanemerket kjemi og minimere bruken av den, kan vi øke kvaliteten på våre tjenester og bidra til å redusere våre kunders miljøpåvirkning, legger Kokocinska til.

Insider Facility Services har også innført andre tiltak blant annet innen logistikk, verktøybruk og produktutvikling for å redusere sin miljøpåvirkning og tilby et grønnere alternativ. Men igjen; miljømerking og miljøarbeid er samarbeid, sier Vetrhus:

– Det er enklere når bedrifter tydelig fokuserer på miljøet, både gjennom anbuds­invitasjoner og handling i det daglige. I bedrifter som er opptatt av miljø og har fokus på svanemerking, bidrar det til å gjøre rengjøringstjenesten mer effektiv. Å ha sortering av avfall som rutine og miljøstasjoner tilgjengelig gjør at våre renholdere kan bruke tiden sin på andre oppgaver. Dette sparer tid og penger for både bedriften og oss.

Stadig flere kunder gjør som Statens Vegvesen og legger inn krav om miljømerking i sine anbud. Derfor er det viktig for Insider Facility Solutions å ha sertifiseringer som Svanemerket for å kunne delta i anbudsprosesser og sikre nye kontrakter.

Statens Vegvesen + Svanemerket = På veg for et grønnere samfunn

Statens Vegvesen har valgt å standardisere på type 1 merker i sine avtaler, fortrinnsvis Svanemerket og EU Ecolabel. Og det er det mange gode grunner til, ifølge Røstad:

– For det første er Svanemerket et flott kontraktskrav å ha med seg, da det garanterer at det er gjort en grundig prosess i forkant for å sikre at produktet eller tjenesten som tilbys er i henhold til kravene. Dette gir trygghet for innkjøpere og viser at det som velges er sertifisert og vil bli evaluert igjen etter x antall år. Svanemerket fungerer også som en støtte for innkjøpere og er en god branding internt for å vise ansatte at bedriften tar miljøvalg på alvor.

Svanemerket er kjent for å være en pålitelig merkeordning, og det gir derfor en ekstra trygghet for både ansatte og innkjøpere å velge sertifiserte produkter og tjenester.

Sindre Røstad, innkjøpsansvarlig i Statens Vegvesen

Merkeordninger som Svanemerket gir ikke bare god støtte til den enkelte, sikrer at flere stiller samme krav og forbedrer Statens Vegvesens omdømme totalt sett, men de er også en tidsbesparende faktor for organisasjonen, mener Røstad:

– Med en merkeordning på plass slipper vi å ettergå dokumentasjonen til leverandørene. Ved å velge leverandører med Svanemerket, vet vi at alle krav er godt ivaretatt videre bakover i verdikjeden, og det er både viktig og tidsbesparende for oss. Det gir også en forutsigbarhet for leverandørene, slik at vi snakker om de rette tingene ved kontraktsinngåelser og ikke bruker tid og energi detaljer vi verken har kunnskap nok om eller forutsetninger for å kunne gjøre noe med. Så kan vi bruke tiden på å jobbe frem grønnere avtaler og gode løsninger der disse ikke allerede eksisterer.

At Statens Vegvesen har et overordnet ansvar for å være en pådriver på dette området er Sindre Røstad overhodet ikke i tvil om:

– De store innkjøperne må gå foran og ta i bruk miljømerker som et viktig kriterium når de kjøper inn varer og tjenester. Hvis ikke vi som kan gjøre det vil gjøre det, hvem skal eller kan gjøre det da? For eksempel går vi nå som en av de første offentlige etatene i Norden i gang med å svanemerke kantinene våre. Og hvis vi med det kan være med på å påvirke at andre beslutter seg for å gjøre det samme, ja da har vi oppnådd noe.

Fakta om Statens Vegvesen

 • En forvaltningsorganisasjon som er underlagt Samferdselsdepartementet og har ansvar for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde det norske veinettet.
 • Ble etablert i 1864 og har rundt 4760 ansatte og 255 Kontorsteder, anleggsplasser, trafikkstasjoner og kontrollplasser over hele landet.
 • Det er satt av ca 39,5 milliarder kroner til veiformål og drift av Statens vegvesen i 2023. Dette inkluderer blant annet kjøp av tjenester og utstyr til bygg, veivedlikehold, samt innkjøp av materialer til veiprosjekter.
 • Har ansvar for over 10 600 kilometer riksvei i Norge, inkludert rundt 6000 bruer og 600 tunneler, samt 16 riksveiferjesamband.
 • Har også ansvar for å utstede førerkort, godkjenne kjøretøy og kontrollere transport av farlig gods på veiene.
 • Statens Vegvesen har en viktig rolle i å utvikle transportsektoren i Norge, og jobber blant annet med å fremme mer bærekraftige transportløsninger som også inkluderer sosial bærekraft innen transportnæringen for å unngå sosialdumping. Statens vegvesen har også ansvaret for å stimulere til mer bruk av kollektivtransport.

Fakta om Insider Facility Solutions

 • En av Norges største familieeide servicebedrifter innen Facility Management, renhold, kantinedrift og eiendomsservice.
 • Etablert i 1983 som Elite Service Partner AS og endret i 2021 navn til Insider Facility Solutions.
 • Mer enn 2800 medarbeidere fra over 80 forskjellige nasjonaliteter er tilknyttet selskapets 40 driftskontorer over hele Norge.
 • Omsetter for rundt 1 milliard i året.
 • Insider er norskeid og er en del av Aesse-konsernet som samlet har 3600 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark og Polen og håndterer over 10.000 kunder.