Slik bidrar Svanemerket til EUs grønne giv

Svanemerket er et effektivt verktøy for virksomheter som skal redusere sine klimagassutslipp og belastning på miljøet.

En person holder kart og kompass i hånden ute i naturen
Svanemerket bidrar til EUs grønne giv på en rekke områder. Svanemerkets bruker krav i økodesigndirektivet som utgangspunkt, men setter kravene er på et mer ambisiøst nivå.

Svanemerket er et helhetlig miljømerke som har utviklet krav til en rekke forskjellige varer og tjenester, og bidrar dermed til mindre belastning fra hele verdikjeden. Svanemerket stiller krav til råvarer, design, produksjon, distribusjon, forbruk, gjenbruk og reparasjon, og til slutt innsamling, gjenvinning eller restavfall. Dermed får virksomheter konkrete krav til hvordan de kan lage mer miljøvennlige produkter.

Svanemerket er en tredjeparts sertifisering som hjelper virksomheter med troverdig bærekraftskommunikasjon. Svanemerket har en svært høy kjennskap blant norske og nordiske forbrukere. Ved bruk av Svanemerket i markedsføring har virksomheter dokumentasjon for sine miljøpåstander, noe som forhindrer grønnvasking.

Svanemerket er et utmerket verktøy for økodesign

For å nå miljømålene i Green Deal har EU lansert en ny forordning for økodesign. Et rammeverk med krav til hvordan produkter skal lages for å gjøre produkter mer sirkulære, sikre energieffektivitet og minimere miljøbelastning.

Svanemerket tar hensyn til alle funksjonene som økodesignforordningen har som mål å forbedre. Nordens offisielle miljømerket har detaljerte og absolutte krav til god kvalitet og holdbarhet på en rekke produktgrupper. Allerede i dag bruker Svanemerket krav i økodesigndirektivet som utgangspunkt og legger kravene på et enda mer ambisiøst nivå. Det er vanskelig å oppnå Svanemerkets krav, og kun de beste produktene og tjenestene oppfyller kravene og blir sertifisert.

Svanemerket og sirkulær økonomi

I en sirkulær økonomi må produkter vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. En sirkulær økonomi bidrar til å stanse tapet av natur og til å kutte klimagassutslippene. Svanemerket bygger opp under effektiv og bærekraftig ressursbruk, og reduserer svinn og sløsing. Ved å stille strenge krav til hvilke kjemikalier som kan brukes, bidrar Svanemerket til større potensial for resirkulering og gjenbruk. Slik bidrar Svanemerket til en mer sirkulær økonomi.

For eksempel, i svanemerkede vaskehaller for kjøretøy, er det strenge krav til vaskemidlene som brukes. I tillegg benytter de seg av innovativ teknologi som renser vannet for miljøgifter, olje og tungmetaller. Det gjenværende vannet blir så rent at det kan brukes om igjen – vask etter vask. Svanemerket kjøretøyvask reduserer forbruket av rent vann opp mot 90 prosent. Dette er sirkulær økonomi i praksis.

Krav som tar vare på biologisk mangfold

Alt som produseres belaster naturen på en eller annen måte. Derfor gir Svanemerkets krav til produkter og tjenester føringer for hvordan uttak og bruk av naturressurser skal foregå for minst mulig skade. Slik tar Svanemerkets krav vare på det biologisk mangfoldet.

For eksempel for møbler laget av tre legger Svanemerket vekt på at skogen skal drives bærekraftig. Derfor stiller Svanemerket strenge krav til hvordan trevirket blir tatt ut av skogen, og krever sertifisering og sporbarhet etter sertifiseringsordningene FSC og PEFC.

Svanemerket for en giftfri hverdag

Svanemerket stiller strenge krav til bruk av kjemikalier i alle produkter og tjenester som blir miljømerket, for eksempel i kosmetikk, rengjøringsmidler og tekstiler. Vi jobber etter et føre-var-prinsipp, noe som vil si at vi kan utelukke stoffer dersom de er mistenkt å medføre alvorlige skader på helse og/eller miljø. Derfor er Svanemerket et verktøy for å hindre bruk av miljøgifter og komme nærmere et giftfritt samfunn.

Svanemerket har, for eksempel, helt siden 2003 ikke tillatt bruk av perfluorerte stoffer, også kalt PFAS, i produkter. Slike stoffer finnes i mange produkter som selges på markedet i dag for å gjøre dem fett- og vannavvisende. Svanemerket utelukker så langt det er mulig stoffer som ikke brytes ned i naturen, stoffer som er giftige for vannlevende organismer, stoffer som er kreftfremkallende, og skadelige for forplantning.

Svanemerket og EUs taksonomi

Bærekraftig finans har en sentral rolle i overgangen til netto-nullutslipp i EU innen 2050. Planen innebærer å mobilisere minst 1 milliard euro til bærekraftige investeringer i løpet av dette tiåret. Det vil innebære et krav om systematisk bærekraftsarbeid fra virksomheter og industrier. Finanssektoren kan på sin side bidra gjennom sin innvirkning på kapitalstrømmene, blant annet gjennom grønne fond.

Det finnes en rekke svanemerkede fond. I slike fond kreves det at fondsforvalteren skal bruke kapitalen og eierskapet til å påvirke selskapene som fondet investerer i til å utvikle seg i en mer bærekraftig retning. Et svanemerket fond skal blant annet gjøre en skikkelig bærekraftsanalyse av mulige plasseringer og prioritere de beste selskapene, og ikke investere i spesielt problematiske bransjer eller selskaper.

EU taksonomien er en bærebjelke i EUs handlingsplan for bærekraftig finans. Det er et klassifiseringssystem for bærekraftige økonomiske aktiviteter, og har til hensikt å etablere en felles forståelse for hvilke økonomiske aktiviteter og investeringer som, i tråd med EUs langsiktige klima og miljømål, kan regnes som bærekraftige.

Ved bygging av nye boliger, skoler og kontorer, for eksempel, er Svanemerket et verktøy for å levere på EUs taksonomi.

Les også